Nově jsme pro vás otevřeli …

Německá filologie

Přihlásit se Obor / Program: Německá filologie
Fakulta: Filozofická fakulta (FF)               Deadline přihlášky: 14.8.2020
Forma studia: prezenční forma studia
Typ studia: doktorské studiumAnotace

Studijní doktorský program Německá filologie je čtyřletý a lze ho studovat jak v prezenční formě (studující dostává v tomto případě stipendium) tak ve formě kombinované s možností volby mezi specializací „Německojazyčná literatura“ nebo „Germanistická jazykověda“. Na základě velmi dobré orientace ve svém oboru je absolvent doktorského studia s titulem Ph.D. připraven pro další vědeckou práci v akademickém prostředí nebo ve vědeckých institucích či pro profesní růst dle své specializace. V oboru Německojazyčná literatura si doktorand osvojí schopnost tvořivě zvládnout metodologii a teorii literární vědy, získá rozhled v literárních dějinách německojazyčné oblasti, a to jak v širších interkulturních tak i tematicky vymezených souvislostech svého dizertačního projektu. V oboru Germanistická jazykověda se seznámí s metodami jazykovědného bádání a naučí se získané znalosti o historickém vývoji jazykovědy, o její metodologii a aktuálních tendencích jazykovědného výzkumu využívat pro své vlastní badatelské cíle. Nedílnou součástí studia je také zahraniční studijní pobyt nebo stáž, na které se doktorand seznámí s jiným vysokoškolským a vědecko-výzkumným prostředím a která mu společně s účasti na domácích a zahraničních konferencích umožní navázat kontakty s kolegy svého oboru.


Profil absolventa

Absolvent velmi dobře ovládá metody vědecké práce ve své specializaci a je obeznámen s nejnovějšími poznatky zvoleného oboru. Je mu vlastní kritické myšlení a ctí pravidla vědecké etiky. Umí interpretovat fakta získaná četbou odborné (i cizojazyčné) literatury a využít je pro vlastní bádáním, orientuje také v základních otázkách filozofie souvisejících se zvoleným oborem a ovládá další cizí jazyk na takové úrovni, že mu umožňuje bez problémů pracovat s odbornou literaturou. Mimoto získá absolvent schopnost provádět a vést samostatný výzkum a přesvědčivě prezentovat jeho výsledky jak vystupováním na vědeckých domácích nebo zahraničních konferencích, tak i formou publikování článků v odborných časopisech nebo konferenčních sbornících. Dále získá také zkušenosti s řešením vědeckých projektů a se zprostředkováváním vědeckých poznatků v akademickém prostředí pří výuce.


Podmínky přijímacího řízení

Všeobecné informace k přijímacímu řízení, včetně požadavků na přijetí a počtu přijímaných, naleznete v Podmínkách přijímacího řízení na webové adrese: http://ff.ujep.cz/prijimacky/. Bližší informace k tomuto studijnímu programu najdete na webových stránkách katedry germanistiky: http://ff.ujep.cz/kger/studium/studijni-programy/61-kger/studium/7282-doktorske-studium-kger.Vyhlášení přijímacího řízení

http://ff.ujep.cz/prijimacky/