Nově jsme pro vás otevřeli …

Archivnictví a spisová služba

Přihlásit se Obor / Program: Archivnictví a spisová služba
Fakulta: Filozofická fakulta (FF)               Deadline přihlášky: 28.8.2020
Forma studia: kombinovaná forma studia
Typ studia: bakalářské studiumAnotace

Studijní obor Archivnictví a spisová služba je koncipován jako tříleté bakalářské studium realizované v kombinované formě studia. Hlavní a nejpodstatnější cíl studijního oboru představuje osvětlení základních principů práce s dokumentem v úředním stádiu jeho vývoje (s náležitým důrazem na elektronický dokument a tzv. e-Government) i následné práce s dokumenty, vybranými podle závazných ukazatelů pro trvalé archivní uložení dokumentů (opět včetně elektronických). Náležitá pozornost je rovněž věnována tvorbě archivních zpřístupňovacích pomůcek pro badatele a možnostem využívání těchto pomůcek i vlastních archivních dokumentů online. Samotná výuka se soustředí na společensky vysoce aktuální problematiku spisové služby a na všechny problémové okruhy archivnictví neboli archivistiky jako specifické vědní disciplíny (vývoj archivů a jejich institucionalizaci, archivní teorii a metodiku, ochranu archiválií a archivní legislativu, archivní informatiku včetně propagace archivů, jejich publikační a osvětovou činnost, na archivní techniku a vzdělávání archivářů, vše v evropském kontextu). Počítá se rovněž s účastí zahraničních lektorů. Kromě specializované odbornosti bude kladen velký důraz na získání komunikačních dovedností a samostatnou práci se zahraniční odbornou literaturou..


Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Archivnictví a spisová služba se bude hlouběji orientovat v metodologických a metodických problémech oboru archivnictví a spisové služby v širších historických souvislostech, ovšem s hlavním zřetelem na novověké období. Získá přehled ve specifické problematice správy písemností (spisová služba neboli „records management“) a registratur současných institucí a úřadů jako tvůrců spisového a potenciálně také archivního materiálu, a to vše v evropském kontextu. Půjde tedy o pochopení změněného paradigmatu doby ve smyslu masového nástupu elektronických písemností a tedy osvojení si znalostí, jak s nimi nakládat nejen v běžném úředním styku, ale také jak zajistit jejich plnohodnotnou archivaci. Absolvent tím, že si osvojí různé modely praktické aplikace teoretických poznatků, bude schopen pružně reagovat na aktuální společenské potřeby nejen vlastního úřadování, ale zároveň výběru dat a technického zabezpečení důležité dokumentace pro budoucí generace jako součásti národního kulturního dědictví. Nabyté vzdělání může absolvent vhodně uplatnit jak v nejrůznějších archivech (správních i dalších typů), tak v dalších paměťových institucích (knihovny, muzea, galerie, dokumenty pracoviště ad.). Znalosti právního a správního vývoje mu rovněž umožní zaměstnání ve správních institucích různých typů a úrovní. Měl by mít rovněž předpoklady pracovat v různých „think-tank“ institucích, připravujících kvalifikované podklady pro decizní orgány. Důraz na evropský kontext a znalosti jazyků by měly absolventům umožnit i profesní mobilitu, především v rámci států Evropské unie.


Podmínky přijímacího řízení

Veškeré informace k přijímacímu řízení, včetně požadavků na přijetí a počtu přijímaných, naleznete v Podmínkách přijímacího řízení na webové adrese: http://ff.ujep.cz/prijimacky/Vyhlášení přijímacího řízení

http://ff.ujep.cz/prijimacky/