Nově jsme pro vás otevřeli …

Ochrana životního prostředí - Technologie ochrany životního prostředí

Přihlásit se Obor / Program: Ochrana životního prostředí - Technologie ochrany životního prostředí
Fakulta: Fakulta životního prostředí (FŽP)               Deadline přihlášky: 21.8.2020
Forma studia: kombinovaná forma studia
Typ studia: bakalářské studiumAnotace

Bakalářský studijní program Ochrana životního prostředí byl koncepčně přepracován s ohledem na potřeby interdisciplinárního pojetí ochrany a tvorby životního prostředí (ŽP) a nutnost většího důrazu na nové vědecké poznatky. Jedná se o akademicky zaměřený studijní program. Je koncipován jako studijní program se dvěma specializacemi při zachování převažující společné části studia ve studijním plánu obou specializací. Toto pojetí umožňuje dosáhnout vyšší míru specializace buď na přírodovědné či chemické zaměření. Po jeho absolvování má student možnost pokračovat v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě životního prostředí, případně jinde na UJEP či jiné vysoké škole, nebo najde uplatnění na trhu práce ve veřejné i soukromé sféře. Studijní program využívá možnosti plynoucí z umístění fakulty v severozápadních Čechách, které jsou stále oblastí s životním prostředím silně narušeným povrchovou těžbou uhlí a rozvinutým průmyslem. Je zde výhoda v možnosti studovat narušené složky ŽP "in situ" na konkrétních příkladech i hledat a navrhovat jejich řešení. Je naděje, že environmentálně vzdělaní absolventi zůstanou věrni tomuto regionu a budou zde vyvíjet tlak na zlepšení stavu životního prostředí. Do výuky a další přípravy studentů (seminární práce, bakalářské práce, stáže) budou zapojeni odborníci z praxe - firem, výzkumných ústavů, orgánů státní správy apod. Cílem studijního programu je výchova odborníka, schopného kvalifikovaně rozhodovat o základních problémech tvorby a ochrany životního prostředí, odhadovat rizika, příčiny a rozsah narušení složek životního prostředí, připravovat analýzy pro rozhodovací procesy, koordinovat činnost a konkrétně se podílet na péči o životní prostředí a vývoji a využití environmentálních technologií. Vyšší míru specializace studentů umožní dva studijní plány, ale se zachováním podstatného společného základu. Specializace Ochrana přírody a krajiny (OPK) bude více zaměřena na management ochrany přírody a krajiny a specializace Technologie ochrany životního prostředí (TOZP) bude víc směřovat k teoretickým základům i přehledům environmentálních technologií.


Profil absolventa

Absolvent studijního programu Ochrana životního prostředí v rámci společného základu získá: - znalosti z teoretických konceptů v oblasti ŽP a ekologie (předměty Úvod do studia ŽP; Ekologie; Komplexní terénní cvičení; Terénní exkurze), základní znalosti o abiotických (předměty Geografie ČR; Geologie v ŽP; Meteorologie a ochrana ovzduší) a biotických složkách ŽP (předměty Biologické minimum I a II), - praktické dovednosti v analýze a prezentaci dat (předměty Aplikované výpočty v ŽP; Výpočetní technika; Statistika) a práci s prostorovými daty (předměty Základy GIS a CAD), - znalosti chemických aspektů ŽP, chemického znečištění a jeho monitorování (předměty Obecná chemie; Environmentální chemie, Znečištění prostředí v ČR), - znalosti společenských aspektů ochrany ŽP (předměty Základy práva; Právo v ŽP; Instituce, ekonomie a politika životního prostředí; Management ŽP), - znalosti potřebné k vedením projektů (předmět Projektový management a fundraising), - praktické znalosti odborné angličtiny zaměřené na ŽP (předměty Základy odborné angličtiny I a II; Contemporary Environmental Challenges). Ve specializaci Ochrana přírody a krajiny (OPK) si absolvent prohloubí: - znalosti biotických a abiotických složek životního prostředí (předměty Botanika; Zoologie; Pedologie a ochrana půdy; Hydrologie a ochrana vod) a získá praktické dovednosti v hodnocení krajiny, jejich složek a organismů, - znalosti nástrojů ochrany přírody a krajiny a jejich managementu (předměty Ochrana přírody a krajiny; Aplikovaná krajinná ekologie; Zemědělství a rozvoj venkova; Management krajiny). Absolventi této specializace najdou uplatnění v oblasti péče o životní prostředí jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře. Uplatní se jako odborní pracovníci ve státní správě a samosprávě (na městských, obecních či krajských úřadech, či ministerstvech), resortních institucích (Agentura ochrany přírody a krajiny, orgány správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, Česká inspekce ŽP, Český hydrometeorologický ústav) a nevládních ekologických organizacích. Budou připraveni k dalšímu studiu v oblasti životní prostředí, především s přírodovědným a společenským zaměřením. Ve specializaci Technologie ochrany ŽP (TOZP) si absolvent prohloubí: - znalosti chemie nutné pro posuzování znečištění a technologie ochrany ŽP (předměty Fyzikální chemie; Základy analytické chemie), - praktické dovednosti v laboratorní i terénní analýze složek ŽP (předměty Základy fyzikálních měření; Odběr, příprava a analýza vzorků), - znalosti o environmentálních technologiích (předměty Energetika v ŽP; Přehled procesů pro ochranu ŽP; Úvod do oběhového hospodářství; Hygiena a bezpečnost práce). Absolventi této specializace najdou uplatnění jako techničtí a výzkumní pracovníci v průmyslových a výzkumných podnicích nebo konzultanti v privátním sektoru či odborní pracovníci v nevládních ekologických organizacích, v oblasti péče o životní prostředí jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře. Uplatní se jako odborní pracovníci ve státní správě a samosprávě (na městských, obecních či krajských úřadech, či ministerstvech) a resortních institucí (Česká inspekce ŽP). Budou připraveni k navazujícímu studiu v programech zaměřených na životní prostředí a environmentální technologie.


Podmínky přijímacího řízení

Veškeré informace k přijímacímu řízení, včetně požadavků na přijetí a počtu přijímaných, naleznete v Podmínkách přijímacího řízení na webové adrese: https://www.fzp.ujep.cz/wp-content/uploads/2020/05/Podminky_PR_do_2020-21-BS-O%C5%BDP-1.kolo_.pdfVyhlášení přijímacího řízení