Nově jsme pro vás otevřeli …

Základy humanitních studií

Přihlásit se Obor / Program: Základy humanitních studií
Fakulta: Filozofická fakulta (FF)               Deadline přihlášky: 28.8.2020
Forma studia: kombinovaná forma studia
Typ studia: bakalářské studiumAnotace

Bakalářský studijní program Základy humanitních studií je koncipován jako tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě na katedře politologie a filozofie FF UJEP s cílem zprostředkovat studujícím odborné znalosti obecného základu humanitních věd stejně jako hlubší teoretické poznávání vybraných humanitních oborů jako sociologie, etika, právo a filozofie či politologie. Zaměření studijního programu, které kombinuje jak teoretické znalosti a obeznámenost s historickým i aktuálním vývojem různých humanitních věd, tak současné přístupy k řešení a aplikaci jejich témat (jež studenty vybaví i řadou praktických znalostí a dovedností), umožňuje rozvoj dovedností kriticky nahlížet zkoumaná témata z pozic jednotlivých humanitních a společenskovědních oborů, ale také v komplexním přístupu využívajícím vzájemné interdisciplinární vztahy. Studenti mají možnost vybrat si mezi modulem Humanitní vzdělanost a modulem Estetika a vědy o umění v jednooborovém studijním plánu, nebo zvolit přípravu na studium učitelství předmětů Občanská výchova a Společenské vědy volbou studia učitelské propedeutiky ve studijních plánech MAIOR/MINOR.


Profil absolventa

Absolvent studia by se měl uplatnit jako odborník ve všech oblastech veřejného, společenského, občanského a politického života, ve všech druzích mediálního světa, ve veřejném i soukromém sektoru, například v odborném aparátu státní a veřejné správy, v analytických útvarech politických stran (na všech úrovních vnitrostranických struktur), v evropské veřejné správě, v zahraniční a diplomatické službě, institucích EU, NATO, OSN a dalších nadnárodních organizacích, neziskovém sektoru, masmédiích, think-tancích, či soukromých společnostech v oblastech public relations, marketingu nebo projektového řízení, či dalších soukromých firmách orientujících se na spolupráci se zahraničním, či zahraničních firmách působících na našem území. V případě absolvování volitelného modulu Estetika a vědy o umění se absolventi mohou uplatnit v kulturních a uměleckých institucích, v masmédiích. K uplatnění absolventů přispěje i to, že mimo důrazu na specializované odbornosti, bude velký důraz kladen i na získání komunikačních a prezentačních dovedností a jazykovou připravenost, která je nezbytná jak v rámci odborného studia, tak zejména právě pro uplatnitelnost na trhu práce.


Podmínky přijímacího řízení

Veškeré informace k přijímacímu řízení, včetně požadavků na přijetí a počtu přijímaných, naleznete v Podmínkách přijímacího řízení na webové adrese: http://ff.ujep.cz/prijimacky/Vyhlášení přijímacího řízení