DETAIL – JEDNOOBOR

Biologie - Experimentální a buněčná biologie

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

navazující magisterské

30. 4. 2021

1

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Navazující magisterský studijní program Biologie navazuje na bakalářský studijní program Biologie realizovaný na PřF UJEP a je rovněž otevřen pro studenty jiných vysokých škol s dokončeným bakalářským vzděláním ve studijním programu Biologie či v příbuzných studijních programech. Jedná se o tzv. akademicky zaměřený program a po jeho absolvování má student možnost pokračovat v Ph.D. studiu v programu Biologie či v programu jemu blízkém na UJEP či jiné vysoké škole, nebo najde uplatnění na trhu práce ve veřejné i soukromé sféře. Jedním z důležitých obecných cílů/poslání tohoto akademického studijního programu je přispět ke zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných absolventů v ústeckém regionu, který je v tomto ohledu trvale nedostačující. Navazující magisterský studijní program Biologie je koncipován jako studijní program se dvěma specializacemi při zachování převažující společné části studia v obou studijních plánech/specializacích. Toto pojetí umožňuje dosáhnout vyšší míru specializace ve znalostech, dovednostech a kompetencích, které jsou nutné pro výkon typově odlišných pracovních činností a zaměstnání, a přitom není možné či účelné je dosáhnout v jednom studijním plánu prostou volbou povinně volitelných předmětů. Cíle studia je tedy možné rozdělit na obecné, resp. společné oběma specializacím, a specifické pro jednotlivé specializace.

Obecné cíle studia
Studium dále rozvíjí a navazuje na znalosti a dovednosti v obecně biologických oborech, získaných na bakalářském stupni studia. Jedná se zejména o znalosti a kompetence v oblasti zoologie, botaniky a mikrobiologie odpovídající magisterskému stupni vysokoškolského vzdělání. Studentům je poskytnut dostatečný prostor pro získání povědomí o současných trendech vývoje biologických oborů, zejména s ohledem na problematiku biotechnologií a jejich pronikání do různorodých oblastí. Jsou nastíněna pozitiva i rizika těchto přístupů a jejich možný dopad na společnost a ŽP. Důležitým cílem je rovněž získat dostatečnou erudici v metodologických postupech využívaných v moderní biologii. Studenti jsou vedeni ke schopnostem využívat cizojazyčných a zahraničních odborných textů, pracovat v mezinárodním prostředí, samostatně zpracovávat různé formy odborných výstupů, zpráv a prezentací, komunikovat s odborníky z různých oborů, využívat znalostí oboru ve vzdělávacích a osvětových akcích, být v kontaktu s praxí ve studovaném oboru. Jsou rozvíjeny znalosti a schopnosti plánování experimentů, jejich vyhodnocování, statistického zpracování a prezentace do různých forem odborných zpráv. V rámci studia absolvuje student třítýdenní praxi.

Specifické cíle studia ve specializaci „Experimentální a buněčná biologie“
Tato specializace je zaměřena na studenty, kteří se chtějí profesně orientovat zejména v oblasti buněčné a experimentální biologie a mají zájem působit zejména v laboratorních provozech zabývajících se analýzou biologických vzorků nejrůznější povahy. Nad rámec obecných cílů studia tato specializace dále rozvíjí specifické znalosti a kompetence z vybraných oblastí molekulární biologie, biochemie a fyziologie buňky (živočišné, rostlinné, bakteriální) a nebuněčných organismů. Velká pozornost je věnována problematice rozvoje biotechnologií a jejich aplikaci v široké škále oborů. Jedním z hlavních cílů studia v této specializaci je dále získání znalostí a praktických dovedností v pokročilých mikroskopických, biofyzikálních, analytických, molekulárně biologických a genetických metod analýzy biologických vzorků, a to jak na pracovišti PřF UJEP, tak na externích pracovištích (např. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, ústavy AVČR). Student bude rovněž schopen využívat ke své práci základní bioinformatické přístupy a databáze. Student získá znalosti a kompetence samostatně provádět a vyhodnocovat analýzu biologických vzorků, obsluhovat běžná i specializovaná laboratorní zařízení. Na základě studia odborné literatury bude schopen samostatně naplánovat způsob provedení analýzy, resp. experimentu, provede vyhodnocení a připraví odbornou zprávu. Bude schopen formulovat výzkumné hypotézy, navrhnout postup a provést jejich ověření s využitím dostupných laboratorních metod. Bude seznámen s problematikou řízení chodu laboratoře a dodržování stanovených norem a předpisů (včetně předpisů o nakládání s GMO, práce s pokusnými zvířaty atp.)
- jako technik, laborant nebo odborný pracovník v laboratořích při zpracování a analýze biologického materiálu (mikrobiologické laboratoře; diagnostické laboratoře; laboratoře zabývající se analýzou životního prostředí (voda, vzduch, půda) atd.)
- jako technik, laborant nebo odborný pracovník ve státní správě (resortní ústavy; hygienické stanice a zdravotní ústavy; analytické, kontrolní a referenční laboratoře; forenzní laboratoře)
- jako odborník v průmyslu (v potravinářském průmyslu při ověřování kvality potravin a surovin a jejich nezávadnosti, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, v biotechnologickém průmyslu atp.)
- v privátních společnostech zabývajících se prodejem a distribucí laboratorního vybavení a reagencií
- v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum, ústavy AVČR)
- absolvent má dostatečné předpoklady se dále vzdělávat formou doktorského studia ve specializovaných biologických oborech


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni