DETAIL – JEDNOOBOR

Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

navazující magisterské

30. 4. 2021

1

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Navazující magisterský studijní program Biologie navazuje na bakalářský studijní program Biologie realizovaný na PřF UJEP a je rovněž otevřen pro studenty jiných vysokých škol s dokončeným bakalářským vzděláním ve studijním programu Biologie či v příbuzných studijních programech. Jedná se o tzv. akademicky zaměřený program a po jeho absolvování má student možnost pokračovat v Ph.D. studiu v programu Biologie či v programu jemu blízkém na UJEP či jiné vysoké škole, nebo najde uplatnění na trhu práce ve veřejné i soukromé sféře. Jedním z důležitých obecných cílů/poslání tohoto akademického studijního programu je přispět ke zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných absolventů v ústeckém regionu, který je v tomto ohledu trvale nedostačující. Navazující magisterský studijní program Biologie je koncipován jako studijní program se dvěma specializacemi při zachování převažující společné části studia v obou studijních plánech/specializacích. Toto pojetí umožňuje dosáhnout vyšší míru specializace ve znalostech, dovednostech a kompetencích, které jsou nutné pro výkon typově odlišných pracovních činností a zaměstnání, a přitom není možné či účelné je dosáhnout v jednom studijním plánu prostou volbou povinně volitelných předmětů. Cíle studia je tedy možné rozdělit na obecné, resp. společné oběma specializacím, a specifické pro jednotlivé specializace.

Obecné cíle studia
Studium dále rozvíjí a navazuje na znalosti a dovednosti v obecně biologických oborech, získaných na bakalářském stupni studia. Jedná se zejména o znalosti a kompetence v oblasti zoologie, botaniky a mikrobiologie odpovídající magisterskému stupni vysokoškolského vzdělání. Studentům je poskytnut dostatečný prostor pro získání povědomí o současných trendech vývoje biologických oborů, zejména s ohledem na problematiku biotechnologií a jejich pronikání do různorodých oblastí. Jsou nastíněna pozitiva i rizika těchto přístupů a jejich možný dopad na společnost a ŽP. Důležitým cílem je rovněž získat dostatečnou erudici v metodologických postupech využívaných v moderní biologii. Studenti jsou vedeni ke schopnostem využívat cizojazyčných a zahraničních odborných textů, pracovat v mezinárodním prostředí, samostatně zpracovávat různé formy odborných výstupů, zpráv a prezentací, komunikovat s odborníky z různých oborů, využívat znalostí oboru ve vzdělávacích a osvětových akcích, být v kontaktu s praxí ve studovaném oboru. Jsou rozvíjeny znalosti a schopnosti plánování experimentů, jejich vyhodnocování, statistického zpracování a prezentace do různých forem odborných zpráv. V rámci studia absolvuje student třítýdenní praxi.

Specifické cíle studia ve specializaci „Aplikovaná biologie a ekologie“
Tato specializace je zaměřena na studenty, kteří se chtějí profesně orientovat zejména v oblasti aplikované biologie a ekologie. Nad rámec obecných cílů studia dále rozvíjí specifické znalosti z vybraných oblastí botaniky, zoologie, ekologie, etologie a ochrany biodiverzity. Student získá kompetence provádět standardní terénní i teoretické ekologické analýzy populací a společenstev i kvantitativní interpretaci ekologických dat. Studium poskytne informace o aktuální problematice ochrany ŽP a biodiverzity a souvisejících etických/společenských/právních otázkách. Tato specializace je rovněž zacílena na získání zkušeností v metodách terénní výzkumné práce, v metodách analýzy chování živočichů v přirozeném a umělém prostředí. Vede k získání znalostí z aplikované ekologie, biomonitoringu a ochrany přírody a krajiny. Student bude rovněž připraven na uplatnění v profesích, kde se bude denně stýkat s problematikou biologie a chování živočichů (ochrana živočichů, chov) popř. tam, kde bude zprostředkovávat poznatky jiným (výuka, vzdělávání, poradny). Důležitý akcent je rovněž směrován na seznámení s problematikou ochrany ŽP a biodiverzity v antropogenně ovlivněných územích Ústeckého kraje.
- odborný pracovník ve sféře veřejné správy a resortních institucích (specializovaní pracovníci v Agentuře ochrany přírody a krajiny, v orgánech správy národních parků a CHKO, v biologických ústavech i resortních ústavech zemědělského, lesnického a vodohospodářského výzkumu)
- odborný pracovník v přírodovědných odděleních muzeí, v botanických a zoologických zahradách
- odborný pracovník ve vzdělávacích institucích (centrech a střediscích ekologické výchovy, specializované poradny a vzdělávací střediska)
- odborný pracovník v zařízeních zaměřených na ochranu a chov živočichů (např. stanice pro hendikepovaná zvířata atp.)
- v soukromém sektoru zabývajícím se revitalizačními zásahy, chovatelstvím, ekologií atp.
- v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum)
- absolvent má dostatečné předpoklady se dále vzdělávat formou doktorského studia ve specializovaných biologických oborech


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni