DETAIL – JEDNOOBOR

Aplikované plazmové technologie

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

navazující magisterské

30. 4. 2021

1

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studia je poskytnout studentům magisterského studijního programu Aplikované plazmové technologie teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti aplikace fyzikálních metod jak při depozici materiálů za asistence plazmatu nebo plazmových modifikacích materiálů, tak i při charakterizaci takto připravených tenkých vrstev a materiálů. Studium rozvíjí poznatky získané v bakalářském studiu (Fyzika, Aplikované nanotechnologie) a směruje studenty do oblastí fyziky využívajících plazma nebo nabité částice, nejčastěji iontové svazky, pro přípravu, modifikaci a následnou charakterizaci takto připravených materiálů. Cílem je připravit studenty na samostatnou tvůrčí práci ve výzkumných laboratořích v akademickém prostředí i v průmyslu.
Cílem v teoretické oblasti je: (1) rozšíření teoretických znalostí o fyziku plazmatu, kvantovou fyziku, fyziku pevných látek a povrchů, aby studenti do větší hloubky porozuměli jevům probíhajícím v plazmatu, materiálech a na jejich površích při vzájemných interakcích (2), aby si prohloubili teoretické základy fyzikálních diagnostických analýz plazmatu, pevných látek a povrchů včetně pochopení teoretických základů těchto instrumentálních metod. Všechny teoreticky probírané metody aplikované fyziky jsou během studia také se studenty formou praktik prováděny v takovém rozsahu, aby je po absolvování mohli samostatně aplikovat.
Výuka je také výrazně zaměřena na metodiku měření a zpracování dat v laboratořích, dále na rozvíjení komunikačních a publikačních dovedností studentů, tj. studenti během studia vytvářejí řadu protokolů z experimentů a semestrálních prací tak, aby měli dostatečnou praxi v jejich přípravě, nutnou pro jejich budoucí uplatnění v oblasti vědy a výzkumu. Studenti prezentují pravidelně výsledky své práce, tudíž jsou vedeni k tomu, aby byly schopni sdělit získané důležité poznatky srozumitelně a přínosně pro posluchače, a to i z jiných oborů, tj. aby byli schopni naplnit základní podmínky pro úspěšnou týmovou práci.
Protože se jedná o studijní program zaměřený na oblast aplikované fyziky, je cílem studia v neposlední řadě i schopnost mezioborové komunikace absolventů předkládaného studijního programu, která je nezbytná zejména pro transfer technologií do praxe.
Absolvent má teoretické znalosti z fyziky a to zejména v oblastech fyziky plazmatu, fyziky pevných látek, fyzikálních metod analýz vlastností materiálů využívajících nabitých částic (elektronů nebo iontů) a v případě některých vybraných metod i fotonů.
Ovládá teoreticky i prakticky problematiku fyziky nízkoteplotního plazmatu, metody generování a diagnostiky plazmatu a základní aplikace fyzikálních metod analýzy povrchů jako jsou zejména iontové metody (SIMS, RBS, ERDA, atd.) a elektronové metody mikroskopické i spektroskopické (SEM, TEM, XPS, AES, atd) a fotonové difrakční metody (XRD). Studenti také rozumí metodám získávání nabitých částic, různým formám nízkoteplotního laboratorního plazmatu, metodám diagnostiky plazmatu a jeho aplikacím v oblasti depozice a modifikace materiálů.
Absolvent je schopen tvůrčím způsobem aplikovat načerpané znalosti a praktické dovednosti při aplikaci plazmových technologií při depozicích a modifikacích materiálů a jejich povrchů, dále při následné charakterizaci a testování takto připravených materiálů fyzikálními metodami. Je schopen multidisciplinárního přístupu a komunikace s experty z příbuzných oborů při transferu technologií do praktického využití.
bude připraven na uplatnění v akademické sféře i v průmyslu v materiálovém výzkumu a aplikaci plazmových technologií.


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni