DETAIL – JEDNOOBOR

Aplikované nanotechnologie

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

navazující magisterské

30. 4. 2021

1

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studia je poskytnout studentům magisterského studijního programu Aplikované nanotechnologie rozšíření jejich teoretických znalostí i praktických dovedností z přípravy a charakterizace nanomateriálů, které získali v bakalářském studiu tak, aby je mohli využít v samostatné tvůrčí práci ve výzkumných laboratořích v akademickém prostředí i v průmyslu.
Cílem v teoretické oblasti je: (1) rozšíření teoretických znalostí o kvantovou fyziku a chemii tak, aby studenti do větší hloubky porozuměli jevům v nanorozměrech a (2) aby si prohloubili teoretické základy fyzikálních metod přípravy nanomateriálů a teoretické základy instrumentálních technik.
V praktické rovině je cílem dokonalé zvládnutí fyzikálních a chemických metod přípravy nanomateriálů (nanočástic, nanovláken a nanovrstev) a zvládnutí pokročilých instrumentálních technik pro charakterizace různých typů nanomateriálů.
Protože se jedná o studijní program Aplikované nanotechnologie, je cílem studia v neposlední řadě i schopnost mezioborové komunikace našich absolventů, která je nezbytná zejména pro transfer technologií do praxe.
Znalosti: Absolvent má široké teoretické znalosti z fyziky a chemie materiálů, ale především nanomateriálů, a to zejména nanomateriálů pro ochranu životního prostředí, nanomateriálů pro chemické senzory, pro fotofunkce, biomedicínské aplikace (biosenzory, tkáňové inženýrství a krytí ran), různé typy funkční nanopovrchů a funkcionalizovaných nanovlákenných membrán. Absolvent má teoretické znalosti základů analytických metod a dovede je využívat i prakticky k charakterizaci nanomateriálů i materiálů obecně.
Praktické dovednosti: Absolvent ovládá fyzikální a chemické postupy přípravy nanomateriálů (nanovrstev, funkčních nanopovrchů, nanovláken a nanokompozitů), zejména s využitím plazmových technologií a elektrospinningu a dále i chemických a kombinovaných fyzikálně/chemických způsobů přípravy nanočástic, nanovrstev, funkčních nanopovrchů. Ovládá analytické metody též instrumentální techniky, včetně pokročilých technik charakterizace a testování funkcí nanomateriálů i materiálů v makroskopických rozměrech.
Kompetence a schopnosti: Absolvent bude schopen tvůrčím způsobem aplikovat získané znalosti a praktické dovednosti při přípravě nových typů nanomateriálů, jejich charakterizaci a testování funkčnosti. Bude schopen multidisciplinárního přístupu a komunikace s experty z příbuzných oborů při transferu technologií do praktického využití.
Uplatnění: Studenta připravíme na uplatnění v akademické sféře i v průmyslu a to nejen v oblasti nanotechnologií, ale i obecně v materiálovém výzkumu.
Pracovní pozice: Kromě čistě nanotechnologických oblastí mohou pracovní pozice přesahovat do materiálového výzkumu v širším pojetí, tj. pracovníci výzkumných a vývojových laboratoří, pracovníci v průmyslových provozech na úseku kontroly jakosti a pracovníci analytických laboratoří a laboratoří testování materiálů.


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni