DETAIL – JEDNOOBOR

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

navazující magisterské

30. 4. 2021

1

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Těžiště studia je postaveno na třech základních pilířích, které lze stručně nazvat jako předměty obecného charakteru (poskytujících studentům možnost rozšířit si znalosti v základních oborech chemických vědních disciplín a disciplín s nimi úzce souvisejících), předměty analytické chemie a instrumentální analýzy (poskytujících studentům hlubší teoretické znalosti a praktické dovednosti aplikované analytické chemie s důrazem na využití instrumentálních metod a jejich aplikace na problematiku životního prostředí) a předměty s akcentem na toxikologii (seznámí studenty s toxickými látkami jak po stránce chemické, tak po stránce biologického a biochemického působení na živé organismy a na životní prostředí se všemi souvislostmi na život společnosti).
Absolventi jsou vyškoleni jako specializovaní odborníci mající přehled o metodách užívaných pro chemickou analýzu vzorků, zásadách vzorkování a šíření a předvídání znečištění a jeho dopad na životní prostředí. Jsou schopni aplikovat již známé metody a případně je modifikovat, vést technické pracovníky a orientovat se v interdisciplinární oblasti chemie a ekologie. Absolventi jsou schopni aplikovat základy (principy) souvisejících vědeckých disciplín, jako např. fyzikální chemie, obecné chemie, biochemie, organické chemie či chemické technologie, při studiu chování chemických látek v živých organismech i v životním prostředí. Absolventi získají akademický titul magistr (Ing.).
Absolventi nacházejí uplatnění v útvarech státní správy, především v útvarech pro životní prostředí městských a obecních úřadů, dále v analytických laboratořích a odděleních životního prostředí průmyslových, potravinářských kosmetických a zemědělských podniků a v laboratořích zdravotních zařízení.
Typické pracovní pozice:
Řídící funkce v laboratorních provozech i ve výrobní sféře, v oblastech státního i podnikatelského sektoru.


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni