DETAIL – JEDNOOBOR

Chemie a toxikologie

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

bakalářské

26. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Studium připravuje odborníky pro oblasti, kde je vyžadován široký odborný základ z chemie a znalost chemické analýzy škodlivin. Významná pozornost je věnována především vlivu chemických látek na živý organismus. Z tohoto důvodu jsou součástí studijního plánu předměty biologického charakteru, které umožní studentu pochopit mechanismy působení toxických látek v těle a způsoby a projevy poškození cílových struktur. Student získává znalosti z toxikologie rostlinných a živočišných toxinů, toxikologie vojenské a agrochemické, toxikologie léčiv a látek vyráběných v chemickém průmyslu. Dalším aspektem je sledování vlivu chemických látek na životní prostředí. Součástí studia je získání znalostí o moderních přístrojích a experimentálních metodách používaných v chemii a jejich uplatnění v laboratořích. Nedílnou součástí celého studia je seznámení studentů s platnou právní legislativou ČR a EU právě v oblastech dotýkajících se manipulace s chemickými látkami, předmětů běžného užívání, legislativou zabývající se škodlivinami v životním prostředí, jejich vlivu na živé organismy a ochranou zdraví člověka a životního prostředí.
Absolvent získá obecné chemické vzdělání, tedy znalosti chemie anorganické, organické, fyzikální, analytické, průmyslové, makromolekulární a biochemie, podepřené základními vědomostmi z matematiky, fyziky a výpočetní techniky a znalostmi cizího jazyka. Díky náplni studijního oboru dále získá znalosti z oblastí toxikologie, analýzy škodlivin a platných právních předpisů souvisejících s těmito oblastmi. Jeho teoretické znalosti jsou dále doplněny experimentálními dovednostmi získávanými v průběhu řady laboratorních cvičení věnovaných jednotlivým oblastem chemie, zvýšenou měrou pak chemické analýze a použití instrumentálních metod při analýze škodlivin.
Absolvent může pokračovat v navazujícím studiu nebo nalezne uplatnění v laboratorních provozech, institucích zabývajících se kontrolou jakosti včetně kontroly zdravotní nezávadnosti potravin a léků, v institucích zaměřených na kontrolu škodlivin v materiálech a prostředích, v kontrolních orgánech zabývajících se sledováním kvality životního prostředí, v toxikologických laboratořích, v integrovaném záchranném systému apod.
Oblasti uplatnění: Řídící funkce v laboratorních provozech i ve výrobní sféře, v oblastech státního i podnikatelského sektoru.


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni