DETAIL – JEDNOOBOR

Fyzika

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

bakalářské

26. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studijního programu je vychovávat odborníky v oblasti vzdělávání Fyzika s možností volby zaměření do dvou specializací: počítačové modelování nebo experimentální metody. Studijní plány obou specializací společně zahrnují standardní kurzy fyziky a matematiky. Absolventi specializace počítačové modelování budou dále seznámeni se základy programování, numerické matematiky a metod počítačové fyziky a v rámci praktických kurzů si osvojí schopnost řešit problémy pomocí výpočetní techniky. Absolventi specializace experimentální metody získají znalosti fyzikálních a fyzikálně-chemických principů přípravy moderních materiálů včetně tenkých vrstev a nanomateriálů, principy analýzy takových materiálů a dále základů plazmových technologií.
Absolvent bakalářského oboru Fyzika se zaměřením na počítačové modelování je připraven především pro studium v navazujícím magisterském oboru Počítačové modelování ve vědě a technice. Je schopen formulovat jednoduché problémy z oblasti zpracování dat, obrazu a signálu, z oblasti spojitého modelování v oblasti mechaniky a elektromagnetismu, transportu tepla a hmoty a také základního použití částicového modelování a tyto problémy pak analyzovat a numericky řešit. Absolventi jsou velmi žádaní kvůli své schopnosti dobře se přizpůsobit také v jiných oborech, a to nejen fyzikálně zaměřených. Absolvent oboru Fyzika se zaměřením na experimentální metody má již po bakalářském studiu vynikající uplatnění na trhu práce. Je však primárně připraven pro studium v navazujícím magisterském oboru. Získá ucelený přehled o moderních postupech vytváření a diagnostiky tenkých vrstev, nanomateriálů a modifikací povrchů s důrazem na fyzikální procesy včetně aplikací metod fyziky plazmatu. Je schopen porozumět složitým procesům při přípravě moderních materiálů i při jejich analýze díky pochopení základních fyzikálních dějů a znalosti probíhajících dějů. Obor Fyzika je teoreticky orientovaný.
Absolvent nemá problém s uplatněním na trhu práce. Důkladná průprava z fyziky, matematiky a dalších příbuzných oborů vytváří u absolventa nejen velmi solidní základ znalostí, ale rozvíjí jeho schopnosti tvůrčího, logického a abstraktního myšlení.
Možné pracovní pozice:
pracovník vývoje, fyzik, pracovní testovací laboratoře


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni