DETAIL – JEDNOOBOR

Biologie

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

bakalářské

26. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Jednooborové bakalářské studium biologie je určeno osobám, které dosáhly úplného středoškolského vzdělání a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci vysokoškolským studiem biologie a dosažením vysokoškolského vzdělání na úrovni bakaláře jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je připravit vysokoškolsky kvalifikované pracovníky pro pracovní pozice, kde se vyžaduje erudice v biologických vědách. Studijní plán je koncipován tak, aby posluchači absolvováním povinných předmětů získali solidní znalosti a dovednosti v základních biologických vědách, které by dále podle svého zaměření (resp. tématu bakalářské práce) specificky rozvinuli v povinně volitelných předmětech, případně v dalších výběrových kurzech.
Realizace studia je motivována patrnou společenskou potřebou biologicky erudovaných pracovníků, kteří mohou působit v laboratořích některých vědecko-výzkumných, zdravotnických, forenzních a dalších pracovišť, v přírodovědných odděleních muzeí, v botanických a zoologických zahradách, v orgánech státní správy působících na úseku životního prostředí a ochrany přírody, v nevládních ekologicky orientovaných organizacích, v organizacích zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže aj. Kombinovaná forma studia umožňuje zvýšení kvalifikace pracovníkům, kteří dosáhli dosud pouze středoškolského vzdělání a pro jejichž kariérní růst je potřebné vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně, avšak prezenční forma studia je pro ně z pracovních či jiných důvodů neuskutečnitelná. Dosavadní akreditované Bc. studium Biologie v kombinované formě rovněž prokazatelně dlouhodobě přispívá ke zlepšení vzdělanostní, kvalifikační a sociálně-profesní struktury obyvatel severočeského regionu, ve kterém se každá z uvedených struktur při různých statistických šetřeních již dlouhodobě jeví v rámci ČR jako velmi problematická.
Absolvent získá znalosti a dovednosti v základních biologických oborech a v adekvátní míře též v oborech souvisejících (chemie, fyzika, informatika), a to na úrovni požadované u absolventů bakalářského stupně studia. Absolvent je schopen vykonávat samostatně odbornou laboratorní i terénní práci, pod vedením provádět náročné laboratorní experimenty a podílet se tak na vědecko-výzkumné činnosti, je obeznámen s moderními metodami používanými v biologii a je schopen je aplikovat v praxi, je způsobilý ovládat současné technické prostředky (laboratorní přístrojovou techniku, výpočetní techniku a prostředky ICT) a vyrovnávat se s nároky tzv. informační společnosti.
Absolvent se může uplatnit jako vysokoškolsky kvalifikovaný pracovník na pracovištích s biologickým zaměřením, tj. například jako samostatně pracující laborant v laboratořích zdravotnických, vědecko-výzkumných a jiných zařízení, odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací, odborný pracovník orgánů státní správy (referáty ochrany přírody, inspektorát životního prostředí, správy CHKO a národních parků, střediska Agentury ochrany přírody a krajiny apod.) nebo výchovně-vzdělávacích mimoškolních zařízení (např. domy dětí a mládeže). Absolvent je zároveň dostatečně připraven pro další vzdělávání v navazujících magisterských oborech biologického zaměření.
Možné pracovní pozice:
Samostatně pracující laborant v laboratořích zdravotnických, vědecko-výzkumných a jiných zařízení.
Odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací.
Odborný pracovník orgánů státní správy (referáty ochrany přírody, inspektorát životního prostředí, správy CHKO a národních parků, střediska Agentury ochrany přírody a krajiny apod.).
Odborný pracovník výchovně-vzdělávacích mimoškolních zařízení (např. domy dětí a mládeže).


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni