DETAIL – JEDNOOBOR

Aplikované nanotechnologie

Přírodovědecká fakulta (PRF)

prezenční

bakalářské

26. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Absolvent má základní teoretické znalosti ze základních oblastí fyziky, chemie, materiálů, nanomateriálů, z oblasti různých fyzikálních, chemických a fyzikálně-chemických postupů pro přípravu (nano)materiálů, nanostrukturovaných materiálů a jejich následné charakterizace. Absolvent má teoretické znalosti základů instrumentálních metod pro charakterizaci materiálů a nanomateriálů a dovede je využívat i prakticky k charakterizaci připravených nanomateriálů i materiálů obecně. V úvodu studia též získá nezbytné znalosti matematiky, jazykové průpravy, počítačové gramotnosti a základního náhledu do možností počítačových simulací s ohledem na nanomateriály.
Absolvent ovládá základní dovednosti nutné v laboratořích fyziky a chemie, fyzikální a chemické postupy přípravy nanomateriálů (nanočástic, nanovrstev, nanostrukturovaných povrchů, nanovláken a nanokompozitů), zejména s využitím plazmových technologií, elektrospinningu a dále i chemických a kombinovaných fyzikálně-chemických způsobů přípravy. Během studia získá zkušenosti se základními metodami nutnými pro charakterizaci a testování vlastností a funkcí (nano)materiálů a též řadu dovedností při samotné charakterizaci nanomateriálů pomocí široké škály technik a přístrojů dostupných na UJEP.
Absolvent bude schopen tvůrčím způsobem aplikovat načerpané znalosti a praktické dovednosti při přípravě nových typů (nano-)materiálů, jejich charakterizaci a testování funkčnosti. Bude schopen multidisciplinárního přístupu a komunikace s odborníky a kolegy z příbuzných oborů při transferu technologií do praktického využití. Tyto schopnosti využije též při vypracování závěrečné bakalářské práce. Absolvent bude schopen nastoupit do NMgr. studia chemického či fyzikálního zaměření.
Student bude připraven pro: (i) vstup do stejného, či podobně zaměřeného NMgr. studia; (ii) samostatnou tvůrčí práci ve výzkumných laboratořích v akademickém prostředí i v průmyslu a to nejen v oblasti nanotechnologií, ale i obecně v materiálovém výzkumu.
Absolvent může nalézt uplatnění jako:
(a) technolog v nanotechnologických firmách, které již existují v ČR a jsou sdružené v Asociaci nanotechnologického průmyslu, se kterými naše fakulta spolupracuje při výchově studentů;
(b) technik, laborant nebo odborný pracovník ve fyzikálních a chemických laboratořích, při přípravě a charakterizaci materiálů a nanomateriálů, ale i v příbuzných laboratořích;
(c) jako technik, laborant nebo odborný pracovník ve státní správě (výzkumné ústavy, analytické, kontrolní a referenční laboratoře, …);
(d) jako odborník v průmyslu (v potravinářském, chemickém, automobilovém, stavebním, atp.);
(e) v privátních společnostech zabývajících se prodejem a distribucí laboratorního vybavení či přípravou a charakterizací materiálů;
(f) v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum, ústavy AV ČR);
(g) absolvent má dostatečné předpoklady ke vstupu do NMgr. studijních programů fyzikálního či chemického zaměření.

Pracovní pozice: Kromě čistě nanotechnologických oblastí mohou pracovní pozice přesahovat do materiálového výzkumu v širším pojetí, tj. absolventi se mohou uplatnit jako pracovníci výzkumných a vývojových laboratoří, pracovníci v průmyslových provozech na úseku přípravy materiálů, kontroly jakosti a pracovníci analytických laboratoří a laboratoří testování materiálů. Studenti budou schopni nastoupit i do provozů s testováním fyzikálních či chemických vlastností materiálů.


Studijní oddělení

Přírodovědecká fakulta (PRF)
Pasteurova 15
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 673 / 475 286 671      e-mail: jitka.kralova@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: https://prf.ujep.cz/cs/prijimaci-rizeni