DETAIL – JEDNOOBOR

Německá filologie

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

doktorské

14. 8. 2021

2

4

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem tohoto studijního programu je připravit studenty a studentky pro budoucí vědeckou práci a další růst v akademickém vzdělávání. Naučí se tvořivě zvládnout metodologii a teorii svého oboru (dle své profilace buď v německojazyčné literatuře, nebo v germanistické jazykovědě), samostatně vědecky pracovat a prezentovat výsledky své práce na domácích i zahraničních konferencích. Dále získají zkušenosti v projektové a publikační činnosti, pedagogické zkušenosti a během studia absolvují také studijní pobyt nebo stáž v zahraničí a naváží mezinárodní kontakty s odborníky svého oboru.
S titulem „Ph.D.“ mohou absolventi/absolventky pokračovat ve vědecké dráze nebo působit všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň literárněvědných nebo lingvistických znalostí oboru Německá filologie, a to jak doma, tak i v zahraničí. Kromě vědecko-výzkumných a vědecko-pedagogických institucí se dobře uplatní ve vedoucích a expertních pozicích v oblasti vydavatelské nebo publicistické, při práci v médiích nebo ve státní a veřejné správě. Také jako vysokoškolský učitel/ka mají ty nejlepší předpoklady pro další kvalifikaci v akademickém prostředí.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf