DETAIL – JEDNOOBOR

Historické vědy (studijní obor České dějiny)

Filozofická fakulta (FF)

kombinovaná

doktorské

14. 8. 2021

2

4

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem doktorského studia je připravit kvalifikované vědecké pracovníky v oboru českých a československých dějin, kteří se stanou oporou dalšího historického výzkumu. Základní studijní orientaci studenta určuje jeho odborný zájem úzce související s tematickým i chronologickým zaměřením zpracovávané disertační práce. V tomto kontextu se student od počátku orientuje na středověk, raný novověk, 19. či 20. století a na tomto podkladu je též koncipován jeho studijní plán i další studijní i vědecko-výzkumné povinnosti. Studium prohlubuje odborné znalosti doktorandů a poskytuje jim hlubší poznání v rámci zvolených specializací a směřuje ke kvalitnímu poznání možností pramenné základny, její interpretace a rovněž k aktivní reflexi aktuálních výsledků domácího i zahraničního studia dané problematiky. Formou přednášek a seminářů jsou doktorandi seznamováni s nejnovějšími poznatky historické vědy, stejně jako s aktuálními trendy v metodologii. Těžiště doktorského studia spočívá v sepsání doktorské práce, původního vědeckého díla vycházejícího z originální pramenné základny. Doktorská práce by měla rozšířit poznatky dosavadního bádání a zároveň doložit doktorandovu schopnost zvládnout zvolené téma adekvátními metodami a na mezinárodní úrovni.
Hlavním cílem studijního oboru je příprava kvalifikovaných specialistů v oboru českých a československých dějin pro uplatnění ve vědě a výzkumu, na postech akademických pracovníků vysokých škol či jiných vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucích. Doktorské práce obhájené v rámci doktorského studia by měly být originálními příspěvky k dalšímu poznání v rámci oboru a zároveň východisky pro další výzkum absolventů.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf