DETAIL – JEDNOOBOR

HISTORIE - Péče o kulturní dědictví

Filozofická fakulta (FF)

kombinovaná

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Vedle předmětové skladby společného základu výrazně rozvíjející metodologickým směrem historické vzdělání, získané zájemci v rámci předchozího bakalářského studia, je součástí specializace Péče o kulturní dědictví soubor předmětů profilujících absolventy směrem k odbornému uplatnění v institucích pečujících o hmotný odkaz minulosti. Jedná se o předměty zaměřené na dějiny architektury, restaurování památek nebo teoretické a metodologické problémy památkové péče v minulosti i současnosti. Tyto povinné kurzy jsou doplněny nabídkou specializaci rozvíjejících povinně volitelných kurzů, prohlubujících zaměření absolventa na konkrétní kategorii hmotného kulturního dědictví (movité / nemovité památky). V rámci části výše uvedených předmětů specializace jsou z části akcentována specifika péče o kulturní dědictví v oblastech postižených výraznější ztrátou kulturní a paměťové kontinuity vývoje i těžební a průmyslovou devastací tradiční historické krajiny a jejích sídel.
Absolvent studijního programu jako odborný historik se specializací na péči o kulturní dědictví má veškeré předpoklady pro práci v odborných institucích zaměřených na péči o hmotný odkaz minulosti. Je teoreticky i prakticky vybaven pro pozice samostatného odborného pracovníka v rámci organizace Národního památkového ústavu (a jeho složek v podobě Generálního pracoviště, Územních odborných pracovišť, Územní památkové správy), Ministerstva kultury ČR, odborů kultury a památkové péče jednotlivých krajských úřadů nebo odborů památkové péče na pověřených obcích III. stupně s rozšířenou pravomocí. Další uplatnění může absolvent najít v široké škále muzejních institucí, a to zejména na pozicích kurátora sbírek, vědeckého pracovníka nebo v oblasti odborné projektové činnosti. Jako příklad je možné uvést skanzeny, technické památky, památky rurální architektury. Uplatnění je možné nalézt v soukromém sektoru, například ve firmách specializovaných na rekonstrukce historických objektů. Možnosti pokračování doktorským studiem se díky společnému historickému základu otevírají jak v rámci nabídky na FF UJEP, tak v rámci pokračující specializace na jiných vysokých školách s nabídkou doktorských programů z oblasti péče o kulturní dědictví.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf