DETAIL – JEDNOOBOR

Historie

Filozofická fakulta (FF)

kombinovaná

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Atraktivitu této specializace má zaručit kvalitní a náročná výuka směřující zejména k seznámení uchazeče s moderní metodologií historie jako oboru a pomoci mu postupně vybudovat schopnost tuto metodologii tvořivým a funkčním způsobem uplatňovat ve vědecké práci v oblasti vlastní osobní specializace. Druhým zasadním cílem je seznámit studenta s moderním historiografickým diskursem o klíčových meznících lidských dějin, tak aby byl schopen samostatně formulovat vědecký problém s potřebnou mírou aktuálnosti a koncepčnosti odborné i společenské. Náplň výuky je mimo jiné již budována v návaznosti na problematiku severočeského regionu, a má za úkol připravit studenta pro erudované využívání a zpracování pramenného materiálu a dalších památek s ohledem na dílčí zaměření, na něž se v rámci studia a v rámci kvalifikační práce rozhodl orientovat. Dobrá znalost metod a postupů historického řemesla je umocněna tím, že je absolvent studia dokáže vhodně kombinovat i v rámci interdisciplinárního zaměření s dalšími vědními obory (geografie, jazykověda, ekonomie atd.), a s úspěchem tvořivě zpracovávat i témata z obecných a světových dějin.
Absolvent studijního programu jako odborný historik má veškeré předpoklady pro práci v odborných institucích zaměřených na shromažďování dat, péči o historické fondy či vědecký výzkum. Pokud se rozhodne, může pokračovat v doktorském stupni studia. I bez něj je však teoreticky a řemeslně plně kompetentním odborníkem, schopným samostatně zpracovávat vědecký problém regionální, národní či obecné úrovně, a to v souladu se zásadami historie jako humanitního vědního oboru. Uplatní se tedy jako odborný pracovník vědeckých institucí či kulturních organizací, jako jsou muzea, místní samosprávou podporované organizace zaměřené na bádání a propagaci regionů, vědecké knihovny a knihovny, či na rozmanitých pozicích státní správy, neboť je připraven analyticky hodnotit písemný materiál a kriticky jej interpretovat. Jako pracovní pozice přicházejí v úvahu též vedoucí či vysoce specializovaná místa archivářů, odborných pracovníků Památkového ústavu, místa asistentů či lektorů na vysokých školách, v odborně organizovaném turistickém ruchu, ve veřejných či soukromých vzdělávacích a mediálních institucích jako jsou soukromé školy, rozhlas, televize či veřejně prospěšné organizace, ale i složky ministerstva vnitra apod.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf