DETAIL – JEDNOOBOR

Historie

Filozofická fakulta (FF)

kombinovaná

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Program je připraven především pro ty, kteří mají od maturity přeci jen již větší odstup a potřebují si doplnit vzdělání či změnit kvalifikaci. Studium je proto organizováno v blocích, takřka výlučně pátečních a sobotních, spojuje v sobě prezenční a distanční výuku a využívá k tomu speciálně připravených studijních opor. Jinak je ale samozřejmostí, že studující může dál vykonávat svou občanskou profesi. Přitom je tato forma je zcela plnohodnotným ekvivalentem denního studia. Je koncipována tak, že každému zájemci nabídne základní korpus historického vývoje lidské společnosti od starověku po novověké a moderní dějiny, české, evropské i světové. Součástí bakalářského studia je rovněž paleta předmětů zaměřených k získání základní orientace v dalších páteřních oborech, jako jsou pomocné vědy historické, dějiny umění, úvod do archivnictví, dějiny státu a práva apod. Základní smysl studia v rámci bakalářského cyklu směřuje k získání základních komplexních vědomostí o dějinném vývoji a o metodách a postupech moderní historické vědy. Absolvent získá především dobré dispozice k dalšímu studiu historie jakožto vědního oboru.
Absolvent může navázat odborným magisterským studijním programem Historie či příbuzných vědních oborů na UJEP či jiných univerzitách v ČR, nebo si zvolit studium učitelství dějepisu. Pokud se rozhodne k ukončení studia, nalezne jistě nové či lepší uplatnění v odborných institucích a ve státní správě a samosprávě na postech odpovídajících bakalářskému vzdělání. Jedná se především o pozice referentů a odborných pracovníků s limitovaným rozsahem vlastního rozhodování v souladu s právními předpisy ČR a závaznými interními dokumenty příslušných institucí jako jsou obecní, městské či krajské úřady, dále na referáty kultury a péče o kulturní dědictví. Uplatní se i v oblastech zaměřených na popularizaci a prezentaci historie, např. jako novináři, pracovníci v cestovním ruchu či průvodcovských službách, zaměstnanci galerií, muzeí či památkových objektů.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf