DETAIL – JEDNOOBOR

Humanitní studia krize lidství

Filozofická fakulta (FF)

kombinovaná

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Rozhodující dnes již není problém člověka, ale širší problém života a jeho celkové udržitelnosti. Tradiční humanismus již nadále neumožňuje porozumět komplexním vztahům mezi lidmi, dalšími organismy, prostředím a technologiemi. Studijní program Humanitní studia krize lidství, který vychází z pozic posthumanitního vědění, klade důraz nejen na kritické porozumění konfliktům a problémům života současných společností, ale také na hledání optimálních a spravedlivých způsobů chování a jednání v životním prostředí, které lidé sdílejí s ostatními formami života. A to takovým způsobem, který kultivuje schopnost identifikace a odborné analýzy současných sociálních, kulturních, politických, ekologických, technologických a etických výzev a problémů na globální i lokální úrovni a rozvíjí schopnost aplikace teoretických poznatků a metod v rámci výukové praxe ve státních i nestátních institucích.
Hlavním teoretickým cílem tohoto studijního programu je rozvíjet kritický přístup k současné lidské situaci v návaznosti na program tzv. posthumanities. V této souvislosti je studijní program postaven na čtyřech hlavních principech: 1) reflexe současné post-lidské situace; 2) rozvoj nástrojů a metod kritického myšlení; 3) analýza současných sociálních, kulturních, politických a environmentální problémů z globálního i lokálního hlediska; 4) rozvoj mediálního myšlení.
Cílem studijního programu Humanitní studia krize lidství je zajistit jeho absolventům konkurenceschopnost na českém i evropském pracovním trhu. Absolvent studia by se měl uplatnit jako odborník ve všech oblastech veřejného, společenského, občanského a politického života, ve všech typech mediálního prostředí, jež vyžadují kritické myšlení a obecný kulturní přehled, a to zvláště díky zaměření studijního programu, který kombinuje jak teoretické znalosti a obeznámenost s historickým a aktuálním vývojem různých humanitních věd, tak současné přístupy k řešení a aplikaci jejich předmětů a témat. Díky získaným dovednostem budou absolventi studijního programu schopni systematicky analyzovat a interpretovat společenské jevy a procesy a navrhovat varianty jejich možného řešení, díky čemuž budou schopni nalézt široké uplatnění ve veřejném i soukromém sektoru. Konkrétně například v odborném aparátu státní a veřejné správy, v evropské veřejné správě, v institucích EU, NATO, OSN a dalších nadnárodních organizacích, neziskovém sektoru, masmédiích, think-tancích, či soukromých společnostech v oblastech public relations, marketingu nebo projektového řízení, či dalších soukromých firmách, v kulturních institucích, v masmédiích. K uplatnění absolventů přispěje i to, že mimo důraz na specializované odbornosti, bude velký důraz kladen i na získání komunikačních a prezentačních dovedností a jazykovou připravenost, která je nezbytná jak v rámci odborného studia, tak zejména právě pro uplatnitelnost na trhu práce.
Absolventi také mohou pokračovat na jiné vysoké škole v České republice i zahraničí, kde jsou realizovány v postgraduálních studiích příbuzné programy.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf