DETAIL – JEDNOOBOR

Historie

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Program je připraven především po čerstvé maturanty či pro ty, kteří od zkoušky dospělosti nemají velký časový odstup, a jsou ochotni přijmout studium na několik let jako své hlavní zaměstnání. Je koncipován tak, že každému zájemci nabídne základní korpus historického vývoje lidské společnosti od starověku po novověké a moderní dějiny, české, evropské i světové. Součástí bakalářského studia je rovněž paleta předmětů zaměřených k získání základní orientace v dalších páteřních oborech, jako jsou pomocné vědy historické, dějiny umění, úvod do archivnictví, dějiny státu a práva apod. Ke studiu též patří odborné exkurze a jazyková průprava orientovaná k potřebám absolventů programu. Základní smysl studia v rámci bakalářského cyklu směřuje k získání základních komplexních vědomostí o dějinném vývoji a o metodách a postupech moderní historické vědy. Absolvent získá především dobré dispozice k dalšímu studiu historie jakožto vědního oboru.
Absolvent může navázat odborným magisterským studijním programem Historie či příbuzných vědních oborů na UJEP či jiných univerzitách v ČR, nebo si zvolit studium učitelství dějepisu. Pokud se rozhodne k ukončení studia,nalezne jistě uplatnění v odborných institucích či ve státní správě a samosprávě na postech odpovídajících bakalářskému vzdělání. Jedná se především o pozice referentů a odborných pracovníků s limitovaným rozsahem vlastního rozhodování v souladu s právními předpisy ČR a závaznými interními dokumenty příslušných institucí jako jsou obecní, městské či krajské úřady, dále na referáty kultury a péče o kulturní dědictví. Uplatní se i v oblastech zaměřených na popularizaci a prezentaci historie, např. jako novináři, pracovníci v cestovním ruchu či průvodcovských službách, zaměstnanci galerií, muzeí či památkových objektů.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf