DETAIL – JEDNOOBOR

Dokumentace památek

Filozofická fakulta (FF)

kombinovaná

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Program je určen především pro zájemce o historické stavby a památky, kteří si na základě své dosavadní praxe a zájmu potřebují doplnit vzdělání, či chtějí změnit kvalifikaci. Kvalitní teoretická příprava z oblasti dějin od pravěku po moderní dobu, dějin výtvarného umění, dějin architektury, atd., je obohacena o výuku širokého spektra dokumentačních metod, které seznamují posluchače s prací s nejmodernější digitální technikou. Kontaktní části výuky jsou organizovány v tematických blocích, které jsou pořádány téměř výlučně v pátek a sobotu, distanční část studia je podpořena systémem studijních opor a konzultací tak, aby plnohodnotně zastoupila denní formu studia programu. Díky tomuto přístupu mohou posluchači programu projít kvalitní teoretickou i praktickou přípravou v rámci studia bez nutnosti výrazně omezovat svou občanskou profesi. Smyslem studia je naučit absolventy dívat se na historické stavby novým neotřelým pohledem pomocí písemných i hmotných pramenů. Absolvent je na základě teoretické i praktické výuky dobře vybaven nejen pro další studium v historických a uměnovědných oborech, ale rovněž pro praxi v celé řadě odborných institucí.
Absolvent je na základě teoretické i praktické výuky dobře vybaven nejen pro další studium v historických a uměnovědných oborech, ale rovněž pro praxi v celé řadě odborných institucí. Dobré uplatnění nachází absolventi programu zejména v památkových institucích, v rámci institucí státní správy, ale také v muzeích, galeriích, atd.
Struktura bakalářského studia umožňuje absolventům rovněž pokračovat v navazujících magisterských programech z oblasti kulturní historie a dějin umění.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf