DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství společenských věd pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Studijní program Učitelství společenských věd pro střední školy navazuje na bakalářský studijní program Společenské vědy pro vzdělávání, v němž jsou vyloženy obecné základy společenských věd a aktuální problémy společenského a politického života. Svou pedagogickou a didaktickou orientaci opírá o požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy, Rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání a Rámcově vzdělávacích programů odborného školství tak, aby jeho absolventi byli schopni bezprostředně využít své odborné znalosti, získané schopnosti ke kvalifikované přípravě a realizaci výchovně vzdělávacího procesu na sekundárním stupni vzdělávání.
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy.
Absolventi získávají kvalifikaci učitele pro střední školy a kvalifikaci učitele pro druhý stupeň základní školy. Najdou uplatnění ve školách, ve školských a vzdělávacích zařízeních, v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vzděláváním, výzkumem ve vzdělávání, vývojem a inovacemi ve vzdělávánDoplňující informace MINOR programu

Učitelství matematiky pro střední školy
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední a základní školy. Učitelství matematiky pro střední školy probíhá ve sdruženém (dvouoborovém) studiu s druhým studijním programem a navazuje na příslušné bakalářské studium Matematika pro vzdělávání.
Absolvent Učitelství matematiky pro SŠ najde uplatnění jako učitel všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika (a druhého vzdělávacího předmětu) na střední nebo základní škole. Dále se může uplatnit v orgánech veřejné správy zaměřených na vzdělávání a školství, např. v odborech školství krajských nebo městských úřadů, České školní inspekci nebo organizaci CERMAT.
Absolvent Učitelství matematiky pro SŠ bude připraven na dráhu učitele matematiky nejen po stránce matematické. Vzdělání se mu dostane i v didaktice matematiky, bude tedy vybaven znalostmi pro to, aby dovedl své žáky a studenty matematiku naučit a ty nadané z nich pro matematiku nadchnout. Přímo během studia se seznámí i s moderními přístupy a technikami umožňujícími učiteli matematiky efektivně znalosti v myslích svých žáků a studentů vybudovat. Tak je může naučit řešit nejen úlohy školské matematiky, ale i problémy, se kterými se pak mohou setkávat v běžném životě. Pozornost je věnována i využití IT technologií ve výuce, a to jak při prezenční, tak distanční formě výuky.
Navazující studium je spjato i s praxí na základních a středních školách, a student si tak může už v průběhu prvního roku studia zkusit vést třídu a své žáky něčemu naučit. Naše fakulta úzce spolupracuje s vynikajícími učiteli matematiky na středních a základních školách, kteří se přímo na vzdělávání budoucích učitelů podílejí.
Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat
Učitel všeobecně vzdělávacího předmětu matematika na střední škole
Učitel všeobecně vzdělávacího předmětu matematika na základní škole


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf