DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství společenských věd pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html




Studijní program Učitelství společenských věd pro střední školy navazuje na bakalářský studijní program Společenské vědy pro vzdělávání, v němž jsou vyloženy obecné základy společenských věd a aktuální problémy společenského a politického života. Svou pedagogickou a didaktickou orientaci opírá o požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy, Rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání a Rámcově vzdělávacích programů odborného školství tak, aby jeho absolventi byli schopni bezprostředně využít své odborné znalosti, získané schopnosti ke kvalifikované přípravě a realizaci výchovně vzdělávacího procesu na sekundárním stupni vzdělávání.
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy.




Absolventi získávají kvalifikaci učitele pro střední školy a kvalifikaci učitele pro druhý stupeň základní školy. Najdou uplatnění ve školách, ve školských a vzdělávacích zařízeních, v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vzděláváním, výzkumem ve vzdělávání, vývojem a inovacemi ve vzděláván



Doplňující informace MINOR programu

Učitelství geografie pro střední školy




Navazující magisterský program Učitelství geografie pro střední školy je primárně nabízen absolventům bakalářského studia geografie s víceoborovým zaměřením. Cílem studia je připravit učitele geografie pro střední školy, který bude mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v geografii a v druhém studovaném oboru.
Studium je koncipováno jako dvouoborové a je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem pro dvouoborové studium. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou oborech. Těžiště obsahu tkví ve studiu oboru geografie a oborové didaktiky geografie v kombinaci s přidruženým studijním programem druhého oboru a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí.
Studium rozvíjí dovednosti nalézt a posoudit geografické informační zdroje různých typů, třídit je, analyzovat, interpretovat získané prostorové informace, využívat moderních geoinformatických prostředků a jejich prostřednictvím prezentovat a argumentovat výsledky své práce. Důraz je kladen na reflektování provázanosti přírodního a socioekonomického (humánního či společenského) subsystému krajinné sféry a vertikální provázanost jednotlivých měřítkových úrovní od lokální přes regionální až po globální. Student si osvojí dovednost předat oborové poznatky prostřednictvím geografického vzdělávání formami a způsoby, které jsou v souladu s moderními pedagogickými, didaktickými a psychologickými zásadami. Díky tematické struktuře studijního plánu a aktivní spolupráci s dalšími obory na vysoké škole si student uvědomuje provázanost jevů a procesů v okolním světě, dokáže aplikovat poznatky o společensko-ekonomických a přírodních jevech, procesech a především jejich interakcích v prostoru v různých oborech a komunikovat tyto poznatky s učícími se jedinci v edukačním procesu.
Studium je koncipováno jako pregraduální část celoživotního vzdělávání. Předpokládá se, že znalosti a dovednosti, které student v navazujícím magisterském programu získá, si v rámci celoživotního vzdělávání bude soustavně upevňovat a doplňovat podle aktuálních trendů jak v geografii a přidruženém oboru, tak v pedagogických a psychologických vědních disciplínách.




(a) ve sféře veřejného či soukromého školství nebo v mimoškolním vzdělávání se vztahem k oboru
(b) ve sféře veřejné správy, hospodářské a územní praxe, která se dotýká vzdělávání a předávání poznatků v oboru
(c) v terciérní soukromé sféře, která se dotýká vzdělávání a předávání poznatků v oboru
(d) v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum).

Uplatnění na trhu práce je díky šíři záběru značně flexibilní. V podmínkách Ústeckého kraje je třeba rozvíjet zejména terciérní a kvartérní sektor, který je silně poddimenzován. Společným jmenovatelem uplatnění absolventa je zaměření na integraci poznatků o společenských a přírodních procesech v prostoru ve vazbě na udržitelný rozvoj území a dovednost předávat toto poznání dále ať už formou přímé práce se vzdělávajícími se osobami, tak při tvorbě koncepčních, realizačních a evaluačních materiálů geografického vzdělávání.
Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat
Příklady typických pozic vycházejí z profilu absolventa a jsou ověřeny skutečným uplatněním absolventů Učitelství geografie od roku 2010.
- Učitel zeměpisu v základním školství.
- Učitel geografie ve středním školství.
- Pedagogický pracovník ve školství a v organizacích věnujících se mimoškolnímu vzdělávání se vztahem ke geografii.
- Referent odboru školství státní správy.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf