DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství společenských věd pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Studijní program Učitelství společenských věd pro střední školy navazuje na bakalářský studijní program Společenské vědy pro vzdělávání, v němž jsou vyloženy obecné základy společenských věd a aktuální problémy společenského a politického života. Svou pedagogickou a didaktickou orientaci opírá o požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy, Rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání a Rámcově vzdělávacích programů odborného školství tak, aby jeho absolventi byli schopni bezprostředně využít své odborné znalosti, získané schopnosti ke kvalifikované přípravě a realizaci výchovně vzdělávacího procesu na sekundárním stupni vzdělávání.
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy.
Absolventi získávají kvalifikaci učitele pro střední školy a kvalifikaci učitele pro druhý stupeň základní školy. Najdou uplatnění ve školách, ve školských a vzdělávacích zařízeních, v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vzděláváním, výzkumem ve vzdělávání, vývojem a inovacemi ve vzdělávánDoplňující informace MINOR programu

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
Dvouletý navazující magisterský studijní program je zaměřen na přípravu pedagogů pro obor výtvarná výchova. Obsahem a cílem studia je nabytí specifických oborových kompetencí učitelů v rámci vysokoškolského studia i v těsném kontaktu s pedagogickou a uměleckou praxí na základních, středních a základních uměleckých školách, ve spolupráci s galerijními zařízeními, muzei a dalšími oborovými institucemi. Studium zahrnuje předměty z oblasti teorie výtvarné výchovy, výtvarné, umělecké a pedagogické praxe, oborové didaktiky, dějin umění a pedagogického výzkumu. Kompletně tak připravuje absolventa na povolání učitele výtvarné výchovy, či výtvarného lektora v galerijních či volnočasových zařízeních:

- Oblast teorie výtvarné výchovy a oborové didaktiky poskytuje studentům přehled základních koncepcí oboru u nás i v zahraničí, základní informace o metodách zprostředkování umění v rámci školní i mimoškolní praxe, přehled vývoje dětského výtvarného projevu, metod, přístupů a pojetí výuky, vzdělávacích programů a kurikulárních dokumentů.
- Oblast dějin umění (kontextů vizuálních umění) poskytuje studentům základní orientaci v soudobé vizuální kultuře a možnostech jejího zprostředkování.
- Oblast tvůrčích disciplín z oblasti umělecké praxe poskytuje studentům zážitek autentické tvorby, který je důležitým předpokladem pro zvládnutí výtvarných prostředků, technik, postupů a jejich využití při výuce výtvarné výchovy.
- Oblast pedagogického výzkumu ve výtvarné výchově umožňuje studentům bližší poznání didaktických jevů a procesů i studium konkrétní pedagogické reality.
- Oblast reflektovaných pedagogických praxí a pedagogických praxí poskytuje prostor pro aktivní využití získaných znalostí a dovedností a rozvoj kompetencí budoucího pedagoga. V oblasti reflektovaných praxí je student bezprostředně provázen cvičným učitelem, který jeho činnosti upravuje a reflektuje. Oblast souvislých praxí poskytuje širší možnost seznámit se s reálním školním prostředím a výkonem učitelského povolání.
Absolvent tohoto studijního programu je schopen zrealizovat vlastní umělecký projekt (včetně jeho interpretace a zprostředkování), je schopen na profesionální úrovni zvládnout přednášku, či připravit projekt z oblasti zprostředkování výtvarné tvorby, animaci, výtvarný workshop, tvůrčí dílnu, kurz či exkurzi. Absolvent má dostatečné znalosti v oboru výtvarná výchova a je schopen samostatně vytvářet výtvarně pedagogické projekty pro konkrétní věkové skupiny i pro konkrétní sociální skupiny, ve kterých dokáže zúročit ve studiu nabyté dovednosti výtvarných technik a postupů a znalostí v oblasti kultury a umění.

Výtvarně pedagogická příprava spolu s dostatečně reflektovanou odbornou praxí vybavuje absolventa kompetencemi:
- k samostatnému rozhodování,
- plánování, provádění a reflexi výtvarně pedagogického programu,
- k erudované deskripci konkrétní pedagogické reality,
- k individualizaci přístupu ke konkrétním žákům a studentům,
- k podpoře a rozvíjení žákovské individuality,
- k podpoře a rozvoji technického myšlení,
- k podpoře a rozvoji kreativity (včetně možností jejího výtvarného ztvárnění),
- k projektování, popř. inovování kurikul a jejich realizací,
- kompetencemi komunikačními,
- kompetencemi k řešení problému,
- schopností týmové práce.

Absolvent disponuje znalostmi z oblasti výtvarné výchovy, vizuální kultury, metod zprostředkování výtvarné tvorby a umění, plánování a řízení projektů, teorie a didaktiky výtvarné výchovy, metodologie pedagogického výzkumu. Absolvent disponuje dovednostmi: vyučovat výtvarnou výchovu na ZŠ, SŠ a ZUŠ, vytvářet projekty a výtvarné řady pro školní i mimoškolní výtvarnou praxi. Zvládá používání výtvarných prostředků, postupů a materiálů, práci s grafickými editory. Používá reflexi a kritické myšlení. Komunikuje v cizím jazyce.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf