DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství společenských věd pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Studijní program Učitelství společenských věd pro střední školy navazuje na bakalářský studijní program Společenské vědy pro vzdělávání, v němž jsou vyloženy obecné základy společenských věd a aktuální problémy společenského a politického života. Svou pedagogickou a didaktickou orientaci opírá o požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy, Rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání a Rámcově vzdělávacích programů odborného školství tak, aby jeho absolventi byli schopni bezprostředně využít své odborné znalosti, získané schopnosti ke kvalifikované přípravě a realizaci výchovně vzdělávacího procesu na sekundárním stupni vzdělávání.
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy.
Absolventi získávají kvalifikaci učitele pro střední školy a kvalifikaci učitele pro druhý stupeň základní školy. Najdou uplatnění ve školách, ve školských a vzdělávacích zařízeních, v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vzděláváním, výzkumem ve vzdělávání, vývojem a inovacemi ve vzdělávánDoplňující informace MINOR programu

Učitelství hudební výchovy pro střední školy
Studijní program je koncipován jako pedagogický program. Obsah studia je konzistentní jednotou studijních disciplín pedagogických, psychologických, hudebně praktických, hudebně teoretických a hudebně historických. Jimi jsou budovány oborové kompetence studenta vzhledem ke specifickému obsahu výuky středoškolské (resp. základní) hudební výchovy. Disciplíny rozvíjejí schopnost hudebně pedagogického a hudebně didaktického myšlení vzhledem k aktuálním trendům hudební didaktiky, hudební pedagogiky a hudební psychologie.
Účelem studia je výchova pedagogických pracovníků schopných tvůrčím způsobem pracovat v oblasti hudební pedagogiky na základních a středních školách. Absolvent získá odpovídající znalosti v oboru hudební pedagogiky vzhledem k potřebám hudebně výchovné praxe na 2. stupni základních škol, středních a základních uměleckých školách. Absolventi dokáží získané hudebně pedagogické a didaktické znalosti spolu se získanými dovednostmi aplikovat ve školské praxi.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf