DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství společenských věd pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Studijní program Učitelství společenských věd pro střední školy navazuje na bakalářský studijní program Společenské vědy pro vzdělávání, v němž jsou vyloženy obecné základy společenských věd a aktuální problémy společenského a politického života. Svou pedagogickou a didaktickou orientaci opírá o požadavky Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy, Rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání a Rámcově vzdělávacích programů odborného školství tak, aby jeho absolventi byli schopni bezprostředně využít své odborné znalosti, získané schopnosti ke kvalifikované přípravě a realizaci výchovně vzdělávacího procesu na sekundárním stupni vzdělávání.
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy.
Absolventi získávají kvalifikaci učitele pro střední školy a kvalifikaci učitele pro druhý stupeň základní školy. Najdou uplatnění ve školách, ve školských a vzdělávacích zařízeních, v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vzděláváním, výzkumem ve vzdělávání, vývojem a inovacemi ve vzdělávánDoplňující informace MINOR programu

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Studijní program si klade za cíl připravit profesně zdatného, kvalifikovaného a specializovaného učitele anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol, střední školu a nižší stupeň gymnázií. Absolvent studijního programu bude po jazykové i odborné (tj. oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické) stránce připraven také pro práci na dalších typech škol či v jazykových kurzech, kde se vyučuje anglický jazyk (jazykové školy soukromé i státní, soukromé jazykové kursy apod.).
Absolvent získá řádnou učitelskou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na druhém stupni základních škol, na středních školách a nižším stupni gymnázií, včetně kvalifikace pro výuku na jiných typech škol a v jazykových kurzech.

Cíle v oblasti pedagogiky a psychologie jsou charakterizovány schopností aplikovat vědomosti a dovednosti získané při studiu pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mu umožnily kvalifikovaně vést a řídit výchovně vzdělávací proces. Jedná se o komplex vědomostí a intelektuálních i praktických dovedností z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky.

Cíle v oblasti oborových předmětů:
- udržení a upevnění profesionální znalosti anglického jazyka na úrovni „proficiency“ (dle referenčního rámce EU jde o úroveň zkušeného mluvčího C1 a C2);
- osvojení učitelských kompetencí v oblasti výuky anglického jazyka;
- osvojení řídících dovedností ve třídě při výuce AJ;
- rozvoj schopnosti zabývat se akčním výzkumem a zamýšlet se nad svými zkušenostmi;
- schopnost identifikovat styly vyučování cizího jazyka;
- rozvoj znalostí týkajících se základních sociokulturních informací a schopností učit je
- rozvoj interkulturních postojů a dovedností;
- rozšíření znalostí v oblasti literatury a schopnosti rozvíjet estetické vnímání žáků
- velmi dobré porozumění procesům testování, hodnocení a evaluaci; rozvoj schopnosti dále pracovat s těmito prostředky při výuce anglického jazyka;
- rozvoj schopnosti rozvíjet různé myšlenkové operace a kritické myšlení;
- rozvoj schopnosti vypořádat se s individuálním přístupem k rozdílným typům žáků s rozdílnými schopnostmi a rozdílném věku.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf