DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Společenské vědy pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Tříletý studijní program je příležitostí pro uchazeče o studium učitelství občanské výchovy a společenských věd, kterým zprostředkuje odborné znalosti obecného základu společenských a humanitních věd stejně jako hlubší teoretické poznávání vybraných oborů jako sociologie, etika, právo, filosofie, politologie a ekonomie. Studenti jsou vedeni ke schopnosti analyzovat, interpretovat a vysvětlovat současné společenské procesy, problémy a výzvy pro jedince i společnost. Jsou schopni promýšlet, jak nejnovější poznatky humanitních a společenských věd přetvořit do podoby zajímavého a potřebného učiva a jak toto učivo zprostředkovávat žákům základních a středních škol a gymnázií v rámci předmětů Občanská výchova a Základy společenských věd. Studijní program umožňuje kriticky nahlížet zkoumaná témata z pozic jednotlivých humanitních a společenskovědních disciplín, ale také interdisciplinárně a z pozic základních disciplín pedagogických.
Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu humanitních a společenskovědních oborů. Primárně lze však očekávat, že bakalářský studijní program je předstupněm pro studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství společenských věd pro střední školy, jehož absolvováním získají kvalifikaci učitele pro střední školy a kvalifikaci pro učitele druhého stupně základní školy.Doplňující informace MINOR programu

Matematika pro vzdělávání
Obor je nabízen primárně uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně plánují pokračovat v navazujícím magisterském učitelském studiu matematiky. Studium Matematiky pro vzdělávání je koncipováno jako sdružené (dvouoborové) a je realizováno výhradně v kombinaci s dalším oborem nabízeným ve sdruženém studiu.
V rámci studia se budete věnovat především těmto skupinám předmětů:
- základní matematické disciplíny (algebra, geometrie, matematická analýza, pravděpodobnost a statistika, diskrétní matematika),
- úvodní didaktické předměty (aplikovaná matematika pro učitele, metody řešení matematických úloh, seminář pedagogické praxe),
- informační a komunikační technologie, úvod do matematického softwaru
- úvody do pedagogických a psychologických předmětů,
- anglický jazyk.
Do svého studijního plánu si však budete moci zařadit i zajímavé volitelné předměty, jako je např. Teorie her, Časové řady nebo Matematika a origami.
U většiny absolventů se očekává pokračování v navazujícím magisterském studiu Učitelství matematiky pro střední školy, který umožňuje vyučovat matematiku i na základních školách. Pokud absolvent nepokračuje v navazujícím magisterském studiu učitelství, může se přímo uplatnit např. jako asistent učitele nebo jako vedoucí zájmových kroužků ve volnočasových zařízeních a institucích. Dále se může uplatnit v orgánech veřejné správy (např. v odborech školství krajských úřadů, České školní inspekci či organizaci CERMAT). Bude-li chtít absolvent programu zamířit úplně mimo školství, může být po zapracování úspěšný díky svému matematickému myšlení například na pozici datového analytika.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf