DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Společenské vědy pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Tříletý studijní program je příležitostí pro uchazeče o studium učitelství občanské výchovy a společenských věd, kterým zprostředkuje odborné znalosti obecného základu společenských a humanitních věd stejně jako hlubší teoretické poznávání vybraných oborů jako sociologie, etika, právo, filosofie, politologie a ekonomie. Studenti jsou vedeni ke schopnosti analyzovat, interpretovat a vysvětlovat současné společenské procesy, problémy a výzvy pro jedince i společnost. Jsou schopni promýšlet, jak nejnovější poznatky humanitních a společenských věd přetvořit do podoby zajímavého a potřebného učiva a jak toto učivo zprostředkovávat žákům základních a středních škol a gymnázií v rámci předmětů Občanská výchova a Základy společenských věd. Studijní program umožňuje kriticky nahlížet zkoumaná témata z pozic jednotlivých humanitních a společenskovědních disciplín, ale také interdisciplinárně a z pozic základních disciplín pedagogických.
Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu humanitních a společenskovědních oborů. Primárně lze však očekávat, že bakalářský studijní program je předstupněm pro studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství společenských věd pro střední školy, jehož absolvováním získají kvalifikaci učitele pro střední školy a kvalifikaci pro učitele druhého stupně základní školy.Doplňující informace MINOR programu

Tělesná výchova pro vzdělávání
Cílem studia programu Tělesná výchova pro vzdělávání je získat vzdělání a profesně orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro pokračování v navazujícím magisterském studiu programů vyžadujících široký odborný základ z oblasti disciplín kinantropologie vhodných pro získání profesních kompetencí učitele tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol nebo učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Studium je koncipováno jako sdružené a je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem pro sdružené studium. Program tedy tvoří vedle pedagogicko – psychologicko a obecně didaktického modulu vyrovnanou část druhé aprobační kombinace. Ve variantě maior je úloha programu akcentována realizací kvalifikační práce. Studium by mělo zprostředkovat získání poznatků a osvojení dovedností, které umožní samostatně odborně a bezpečně řídit provozování pohybových aktivit u dětí a mládeže ve výchovně vzdělávacích institucích. Upřednostňovány jsou zejména znalosti orientované do oblasti využití příslušných kompetencí a aplikace spektra znalostí u dětí a mládeže, z tvorby projektů tělovýchovné a sportovní činnosti, vedení jedince a skupiny při pohybových aktivitách v prostředí školní tělesné výchovy a zájmových volnočasových aktivit.
V profilu absolventa jsou akcentovány následující schopnosti a dovednosti:

Absolvent má obecné vzdělání v oblasti tělesné výchovy a sportu a řízení provozu pohybových aktivit. Primární cestou pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu programů vyžadujících široký odborný základ z oblasti disciplín kinantropologie vhodných pro získání profesních kompetencí učitele tělesné výchovy pro střední školy. Vedle toho se předpokládá, že bude disponovat kompetencemi pro řešení teoreticky pojatých problémů, které vycházejí z pracovních úkolů působiště absolventa. V oblasti pedagogiky a psychologie si absolvent tohoto programu osvojí základní pedagogické kategorie a obecné zákonitosti výchovných procesů, včetně základní psychologické terminologie.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf