DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Společenské vědy pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Tříletý studijní program je příležitostí pro uchazeče o studium učitelství občanské výchovy a společenských věd, kterým zprostředkuje odborné znalosti obecného základu společenských a humanitních věd stejně jako hlubší teoretické poznávání vybraných oborů jako sociologie, etika, právo, filosofie, politologie a ekonomie. Studenti jsou vedeni ke schopnosti analyzovat, interpretovat a vysvětlovat současné společenské procesy, problémy a výzvy pro jedince i společnost. Jsou schopni promýšlet, jak nejnovější poznatky humanitních a společenských věd přetvořit do podoby zajímavého a potřebného učiva a jak toto učivo zprostředkovávat žákům základních a středních škol a gymnázií v rámci předmětů Občanská výchova a Základy společenských věd. Studijní program umožňuje kriticky nahlížet zkoumaná témata z pozic jednotlivých humanitních a společenskovědních disciplín, ale také interdisciplinárně a z pozic základních disciplín pedagogických.
Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu humanitních a společenskovědních oborů. Primárně lze však očekávat, že bakalářský studijní program je předstupněm pro studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství společenských věd pro střední školy, jehož absolvováním získají kvalifikaci učitele pro střední školy a kvalifikaci pro učitele druhého stupně základní školy.Doplňující informace MINOR programu

Výtvarná výchova pro vzdělávání
Cílem studia je poskytnout studentům kvalitní vzdělání v oblasti umělecké tvorby, dobrou orientaci v problematice umění a vizuální kultury a zároveň základní vědomosti v oboru výtvarná výchova a zkušenosti se světem výtvarné pedagogiky. Student se přirozeně kontaktuje s aktuálními proměnami výtvarného umění skrze autentickou zkušenost vlastní tvorby a skrze její ověření účastí na výstavách a výtvarných akcích, což je předpokladem pro jeho dovednost předat umělecké hodnoty širší veřejnosti.

V obecném měřítku koncepce studijního programu reaguje na skutečnost, že prostor vizuální kultury je schopen poskytnout současné společnosti aktivity, které mají charakter tvůrčí, výchovný, vzdělávací, poradenský i relaxační, čímž je vhodný k uplatnění a využití různých, přitom velmi potřebných (re)socializačních a transformačních aktivit. Obsahem studia je nabytí specifických znalostí a dovedností v oblasti výtvarné výchovy a v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. Důraz je kladen na dovednosti zprostředkovat výtvarné umění různým skupinám obyvatel a na obecnou schopnost uplatit nabyté vědomosti a dovednosti v práci s lidmi.

Prakticky orientovaná umělecká oblast studia provádí studenta jednotlivými disciplínami jak v klasických, tak v digitálních médiích. Na základě této zkušenosti potom student může rozpracovat v posledním ročníku studia vlastní tvůrčí projekt, který vyústí v kvalitní umělecky orientovanou bakalářskou práci s výtvarně pedagogickým přesahem. V teoretické části studia zaměřené na uměleckou oblast jsou studentům předávány vědomosti a dovednosti v oblasti dějin umění, estetiky a kurátorství. Předmět interpretace uměleckého díla je spojujícím prvkem mezi uměleckými a výtvarně-pedagogickými předměty.
Výtvarně pedagogická oblast pak seznamuje studenty ve své teoretické části se základy teorií ve výtvarné výchově, s metodologií pedagogiky umění a jednotlivými modely zprostředkování tvorby. Navazující aplikační modely umožňují studentům vyzkoušet a realizovat vlastní výtvarně pedagogické projekty v praxi na úrovni druhého a třetího stupně a mimoškolního vzdělávání.
- Absolvent disponuje vědomostmi, znalostmi a dovednostmi v oboru výtvarné umění, vědomostmi v oboru výtvarná výchova a zároveň je vybaven kompetencemi ke zprostředkování umělecké tvorby formou realizace výtvarného projektu s veřejností nebo metodami galerijní pedagogiky.
- Absolvent disponuje znalostmi z oblasti dějin umění s důrazem na porozumění kontextům výtvarného umění a vizuální kultury, rozumí problematice interpretace uměleckého díla a estetické výchovy. Má přehled o problematice kurátorství a galerijního provozu. Zná techniky jednotlivých výtvarných médií. Disponuje znalostmi metod pedagogiky umění, včetně galerijní pedagogiky.
- Absolvent disponuje dovednostmi v oblasti digitálních médií, účelně využívá digitální technologie a interaktivní média, ovládá základy softwaru pro grafický design a editaci videa. Umí vytvořit výtvarný projekt pro druhé, dokáže je motivovat k tvůrčí činnosti, vysvětlit a interpretovat umělecký počin, komunikovat o díle a zážitcích z tvorby. Je vybaven odpovídajícími dovednostmi v kresbě, malbě a prostorové tvorbě. Umí se vyjadřovat v různých médiích, včetně výtvarné akce a performance. Dokáže propojit různé techniky, metody a přístupy v intermediálním projektu a dokáže realizovat a obhájit vlastní individuální umělecký projekt. Dokáže zprostředkovat zážitek z uměleckého díla metodami galerijní pedagogiky. Používá reflexi a kritické myšlení. Komunikuje v cizím jazyce.
- Absolvent má následující kompetence: vyjadřovat se v klasických i digitálních médiích, zrealizovat a obhájit vlastní umělecký projekt. Plánovat, organizovat a provádět výtvarně pedagogické projekty pro druhé, reflektovat, diskutovat a uvádět jejich výsledky do kontextů se světem výtvarného umění a vizuální kultury. Je schopen se na základě studiem získaných zkušeností, dovedností a vědomostí kompetentně rozhodnout pro volbu navazujícího magisterského studia především na pedagogických fakultách, případně na uměleckých vysokých školách. Absolvent je platným členem týmu, uvědomuje si vlastní odpovědnost a spoluodpovědnost při práci, umí tvořivě řešit problémy, samostatně přebírat odpovědnost za vlastní výstupy. V oblasti pedagogiky a psychologie si absolvent tohoto programu osvojí základní pedagogické kategorie a obecné zákonitosti výchovných procesů, včetně základní psychologické terminologie.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf