DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Společenské vědy pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Tříletý studijní program je příležitostí pro uchazeče o studium učitelství občanské výchovy a společenských věd, kterým zprostředkuje odborné znalosti obecného základu společenských a humanitních věd stejně jako hlubší teoretické poznávání vybraných oborů jako sociologie, etika, právo, filosofie, politologie a ekonomie. Studenti jsou vedeni ke schopnosti analyzovat, interpretovat a vysvětlovat současné společenské procesy, problémy a výzvy pro jedince i společnost. Jsou schopni promýšlet, jak nejnovější poznatky humanitních a společenských věd přetvořit do podoby zajímavého a potřebného učiva a jak toto učivo zprostředkovávat žákům základních a středních škol a gymnázií v rámci předmětů Občanská výchova a Základy společenských věd. Studijní program umožňuje kriticky nahlížet zkoumaná témata z pozic jednotlivých humanitních a společenskovědních disciplín, ale také interdisciplinárně a z pozic základních disciplín pedagogických.
Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu humanitních a společenskovědních oborů. Primárně lze však očekávat, že bakalářský studijní program je předstupněm pro studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství společenských věd pro střední školy, jehož absolvováním získají kvalifikaci učitele pro střední školy a kvalifikaci pro učitele druhého stupně základní školy.Doplňující informace MINOR programu

Hudební výchova pro vzdělávání
Studijní program je koncipován jako komplex hudebně teoretických a praktických disciplín, poskytující vysokoškolské hudební vzdělání. Základ teoretické oblasti tvoří systém tradičních nauk o harmonii, hudebních formách, rozboru skladeb a dějin evropské a české hudby. Základ oblasti hudebních dovedností tvoří pěvecký výcvik, hra na klavír a řízení pěveckého sboru. Tyto klíčové disciplíny doplňují další předměty z oblasti poslechových, pohybových a hudebně dramatických činností, souborové hry, hudební informatiky, pedagogiky a psychologie. Disciplíny rozvíjejí schopnost hudebně teoretického myšlení a praktických hudebních činností s ohledem na aktuální trendy hudební výchovy. Cílem studia je vybudování oborových kompetencí studenta vzhledem k hudebně výchovné profesi a připravit jej také pro práci organizátora a realizátora hudebních programů zaměřených na osoby se specifickými vzdělávacími potřebami.
V profilu absolventa jsou akcentovány následující schopnosti a dovednosti:
- uplatnění tvůrčím způsobem v hudební praxi, teoretické, umělecké a hudebně výchovné sféře. Získání odpovídající znalostí a dovedností spadající do oblasti hudební teorie a výchovy.
- absolvování bakalářského studia hudební výchovy umožňuje pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu.

V oblasti pedagogiky a psychologie absolvent tohoto programu dosáhne:
- osvojení základních pedagogických kategorií a obecných zákonitostí výchovných procesů;
- osvojení základní psychologické terminologie.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf