DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Společenské vědy pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Tříletý studijní program je příležitostí pro uchazeče o studium učitelství občanské výchovy a společenských věd, kterým zprostředkuje odborné znalosti obecného základu společenských a humanitních věd stejně jako hlubší teoretické poznávání vybraných oborů jako sociologie, etika, právo, filosofie, politologie a ekonomie. Studenti jsou vedeni ke schopnosti analyzovat, interpretovat a vysvětlovat současné společenské procesy, problémy a výzvy pro jedince i společnost. Jsou schopni promýšlet, jak nejnovější poznatky humanitních a společenských věd přetvořit do podoby zajímavého a potřebného učiva a jak toto učivo zprostředkovávat žákům základních a středních škol a gymnázií v rámci předmětů Občanská výchova a Základy společenských věd. Studijní program umožňuje kriticky nahlížet zkoumaná témata z pozic jednotlivých humanitních a společenskovědních disciplín, ale také interdisciplinárně a z pozic základních disciplín pedagogických.
Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu humanitních a společenskovědních oborů. Primárně lze však očekávat, že bakalářský studijní program je předstupněm pro studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství společenských věd pro střední školy, jehož absolvováním získají kvalifikaci učitele pro střední školy a kvalifikaci pro učitele druhého stupně základní školy.Doplňující informace MINOR programu

Český jazyk a literatura pro vzdělávání
Cílem studijního programu Český jazyk a literatura pro vzdělávání je připravit studenta v oblasti lingvistické i literárněvědné bohemistiky pro další studium bohemistiky zaměřené především na pedagogickou činnost, stejně jako na činnost nepedagogickou (např. na neučitelsky zaměřené další studium českého jazyka a literatury). Další cíl vzdělávání spočívá ve snaze připravit studenta tak, aby mu rozsah lingvistické a literárněvědné složky všech variant studijních plánů tohoto programu umožnil uplatnit znalosti a dovednosti v pracovních činnostech a pozicích nevyžadujících magisterský stupeň vzdělání, tj. aby mu umožnil flexibilně se uplatnit na trhu práce.
V profilu absolventa jsou akcentovány následující schopnosti a dovednosti:
- používat český jazyk v jeho mluvené i psané formě a dokáže výstižně a srozumitelně informovat o jazykových a literárních jevech;
- ovládat základní poznatky z disciplín orientovaných lingvisticky (fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax, stylistika apod.), literárněvědně (starší česká literatura, česká literatura 19. stol., česká literatura 20. stol., současná literatura, teorie literatury, literární kritika) i didakticky (oborová didaktika českého jazyka a literární výchovy, teorie a výzkum dětského čtenářství);
- má nezbytný znalostní předpoklad (lingvistické, literárněvědné a pedagogicko-psychologické znalosti a dovednosti) pro učitelské povolání, na které se připravuje v navazujícím magisterském studiu.

V oblasti pedagogiky a psychologie absolvent tohoto programu dosáhne:
- osvojení základních pedagogických kategorií a obecných zákonitostí výchovných procesů;
- osvojení základní psychologické terminologie.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf