DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Společenské vědy pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Tříletý studijní program je příležitostí pro uchazeče o studium učitelství občanské výchovy a společenských věd, kterým zprostředkuje odborné znalosti obecného základu společenských a humanitních věd stejně jako hlubší teoretické poznávání vybraných oborů jako sociologie, etika, právo, filosofie, politologie a ekonomie. Studenti jsou vedeni ke schopnosti analyzovat, interpretovat a vysvětlovat současné společenské procesy, problémy a výzvy pro jedince i společnost. Jsou schopni promýšlet, jak nejnovější poznatky humanitních a společenských věd přetvořit do podoby zajímavého a potřebného učiva a jak toto učivo zprostředkovávat žákům základních a středních škol a gymnázií v rámci předmětů Občanská výchova a Základy společenských věd. Studijní program umožňuje kriticky nahlížet zkoumaná témata z pozic jednotlivých humanitních a společenskovědních disciplín, ale také interdisciplinárně a z pozic základních disciplín pedagogických.
Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu humanitních a společenskovědních oborů. Primárně lze však očekávat, že bakalářský studijní program je předstupněm pro studium navazujícího magisterského studijního programu Učitelství společenských věd pro střední školy, jehož absolvováním získají kvalifikaci učitele pro střední školy a kvalifikaci pro učitele druhého stupně základní školy.Doplňující informace MINOR programu

Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání
Studijní program Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání je určen uchazečům se zájmem o studium filologických věd s profilací do oblasti pedagogicko-psychologické. Absolvent získává vzdělání v oblasti jazykové, kulturní a literární, doplněné o základy oborové didaktiky. Bakalářské studium je cílenou přípravou pro vstup do navazujícího magisterského studia učitelského programu.
Absolvent má rozsáhlé vědomosti a dovednosti v odborných základech aprobačního předmětu a dobře se orientuje v základních otázkách pedagogiky a psychologie.

V profilu absolventa jsou akcentovány následující schopnosti a dovednosti:
- znalost anglického jazyka na úrovni zkušeného uživatele C1 až C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
- informovanost o sociokulturním prostředí anglicky mluvících zemí a schopnost tyto informace předávat;
- vytvoření interkulturních kompetencí; orientace v literatuře;
- znalost lingvistických disciplín (fonetika a fonologie, morfosyntax, lexikologie a sémantika);
- základní orientace v oborové didaktice

V oblasti pedagogiky a psychologie absolvent tohoto programu dosáhne:
- osvojení základních pedagogických kategorií a obecných zákonitostí výchovných procesů;
- osvojení základní psychologické terminologie;
- orientaci v oblasti osvojování cizího jazyka a učení a vnímání anglického jazyka jako vyučovacího předmětu.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf