DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele/učitelky všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy. Výuka je zaměřena zejména na oborovou didaktiku, pedagogiku a psychologii. Vedle toho si studenti a studentky prohloubí svou komunikační a interkulturní kompetenci a rozšíří své znalosti z oblasti lingvistiky a literární vědy. Na katedře germanistiky FF UJEP působí Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV, které pravidelně nabízí atraktivní workshopy a semináře zaměřené na nejnovější trendy a metody výuky německého jazyka, které vedou zkušení domácí i zahraniční odborníci.
Absolventi/absolventky se uplatní jako učitelé/učitelky na gymnáziích, na středních odborných školách, popřípadě na nižším stupni víceletých gymnázií a na druhém stupni základních škol. Díky dvouoborovému charakteru studia ve studijním plánu maior/minor a propojení předkládaného SP s jinými filologickými, společenskovědními, přírodovědnými či uměnovědnými studijními programy realizovanými na FF, PF nebo PřF UJEP se zvyšuje uplatnitelnost absolventů/absolventek na trhu práce.Doplňující informace MINOR programu

Učitelství matematiky pro střední školy
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední a základní školy. Učitelství matematiky pro střední školy probíhá ve sdruženém (dvouoborovém) studiu s druhým studijním programem a navazuje na příslušné bakalářské studium Matematika pro vzdělávání.
Absolvent Učitelství matematiky pro SŠ najde uplatnění jako učitel všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika (a druhého vzdělávacího předmětu) na střední nebo základní škole. Dále se může uplatnit v orgánech veřejné správy zaměřených na vzdělávání a školství, např. v odborech školství krajských nebo městských úřadů, České školní inspekci nebo organizaci CERMAT.
Absolvent Učitelství matematiky pro SŠ bude připraven na dráhu učitele matematiky nejen po stránce matematické. Vzdělání se mu dostane i v didaktice matematiky, bude tedy vybaven znalostmi pro to, aby dovedl své žáky a studenty matematiku naučit a ty nadané z nich pro matematiku nadchnout. Přímo během studia se seznámí i s moderními přístupy a technikami umožňujícími učiteli matematiky efektivně znalosti v myslích svých žáků a studentů vybudovat. Tak je může naučit řešit nejen úlohy školské matematiky, ale i problémy, se kterými se pak mohou setkávat v běžném životě. Pozornost je věnována i využití IT technologií ve výuce, a to jak při prezenční, tak distanční formě výuky.
Navazující studium je spjato i s praxí na základních a středních školách, a student si tak může už v průběhu prvního roku studia zkusit vést třídu a své žáky něčemu naučit. Naše fakulta úzce spolupracuje s vynikajícími učiteli matematiky na středních a základních školách, kteří se přímo na vzdělávání budoucích učitelů podílejí.
Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat
Učitel všeobecně vzdělávacího předmětu matematika na střední škole
Učitel všeobecně vzdělávacího předmětu matematika na základní škole


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf