DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele/učitelky všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy. Výuka je zaměřena zejména na oborovou didaktiku, pedagogiku a psychologii. Vedle toho si studenti a studentky prohloubí svou komunikační a interkulturní kompetenci a rozšíří své znalosti z oblasti lingvistiky a literární vědy. Na katedře germanistiky FF UJEP působí Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV, které pravidelně nabízí atraktivní workshopy a semináře zaměřené na nejnovější trendy a metody výuky německého jazyka, které vedou zkušení domácí i zahraniční odborníci.
Absolventi/absolventky se uplatní jako učitelé/učitelky na gymnáziích, na středních odborných školách, popřípadě na nižším stupni víceletých gymnázií a na druhém stupni základních škol. Díky dvouoborovému charakteru studia ve studijním plánu maior/minor a propojení předkládaného SP s jinými filologickými, společenskovědními, přírodovědnými či uměnovědnými studijními programy realizovanými na FF, PF nebo PřF UJEP se zvyšuje uplatnitelnost absolventů/absolventek na trhu práce.Doplňující informace MINOR programu

Učitelství biologie pro střední školy
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy.
Absolvent studia:
- prokazuje široké a hluboké znalosti a porozumění předmětu a rozsahu oboru odpovídajícímu soudobému stavu poznání, čímž získává ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů,
- prokazuje porozumění možnostem, podmínkám a omezením využití poznatků souvisejících oborů, je schopen sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti,
- získává široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídajícím soudobému stavu poznání v oboru, má vědomosti a dovednosti z oblasti organizace práce, jednání s lidmi, dovede uplatňovat pedagogický takt při jednání s rodiči a sociálními partnery školy a zejména při výchovně vzdělávací práci s žáky, čímž vytváří příznivé psychosociální prostředí pro učení,
- umí s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretické a praktické problémy v rámci svého oboru, dokáže uplatňovat obecné didaktické i speciální pedagogické vědomosti a dovednosti umožňující pracovat s žáky odlišného sociokulturního prostředí a s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,
- umí zvolit vhodné metody hodnocení procesu výuky a výsledků učení, včetně sebehodnocení žáků,
- umí použít některé z výzkumných postupů v daném oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace, díky čemuž je schopen implementovat do reálného edukačního procesu moderní vyučovací trendy a strategie,
- umí samostatně řešit náročné situace, je schopen řešit etické a legislativní problémy spojené se vzdělávacím procesem,
- umí jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce,
- je motivován k dalšímu vzdělávání ve svém oboru a prohlubování svých pedagogických kompetencí,
- umí diagnostikovat vědomosti a dovednosti žáků s ohledem na jejich individualitu a na vzdělávací a sociální kontext,
- má schopnost pedagogického myšlení, rozumí základním pedagogickým problémům a uskutečňuje výchovná rozhodnutí včetně pedagogické a psychologické intervence,
- dokáže rozvíjet kritické myšlení žáků a uplatňovat moderní metody ve výuce, je schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se podmínkách,
- je schopen provést didaktickou analýzu učiva a je prakticky připraven k realizaci vhodných forem a metod výuky k zajištění výchovně vzdělávacích cílů všeobecně vzdělávacího předmětu,
- má dovednosti potřebné k ovládání nových technických prostředků, moderních výukových technologií a je schopen vyrovnat se s nároky informační společnosti.
Absolventi získávají kvalifikaci učitele biologie na střední škole podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.
Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat
Učitel všeobecně-vzdělávacího předmětu biologie na střední nebo základní škole.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf