DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele/učitelky všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy. Výuka je zaměřena zejména na oborovou didaktiku, pedagogiku a psychologii. Vedle toho si studenti a studentky prohloubí svou komunikační a interkulturní kompetenci a rozšíří své znalosti z oblasti lingvistiky a literární vědy. Na katedře germanistiky FF UJEP působí Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV, které pravidelně nabízí atraktivní workshopy a semináře zaměřené na nejnovější trendy a metody výuky německého jazyka, které vedou zkušení domácí i zahraniční odborníci.
Absolventi/absolventky se uplatní jako učitelé/učitelky na gymnáziích, na středních odborných školách, popřípadě na nižším stupni víceletých gymnázií a na druhém stupni základních škol. Díky dvouoborovému charakteru studia ve studijním plánu maior/minor a propojení předkládaného SP s jinými filologickými, společenskovědními, přírodovědnými či uměnovědnými studijními programy realizovanými na FF, PF nebo PřF UJEP se zvyšuje uplatnitelnost absolventů/absolventek na trhu práce.Doplňující informace MINOR programu

Učitelství hudební výchovy pro střední školy
Studijní program je koncipován jako pedagogický program. Obsah studia je konzistentní jednotou studijních disciplín pedagogických, psychologických, hudebně praktických, hudebně teoretických a hudebně historických. Jimi jsou budovány oborové kompetence studenta vzhledem ke specifickému obsahu výuky středoškolské (resp. základní) hudební výchovy. Disciplíny rozvíjejí schopnost hudebně pedagogického a hudebně didaktického myšlení vzhledem k aktuálním trendům hudební didaktiky, hudební pedagogiky a hudební psychologie.
Účelem studia je výchova pedagogických pracovníků schopných tvůrčím způsobem pracovat v oblasti hudební pedagogiky na základních a středních školách. Absolvent získá odpovídající znalosti v oboru hudební pedagogiky vzhledem k potřebám hudebně výchovné praxe na 2. stupni základních škol, středních a základních uměleckých školách. Absolventi dokáží získané hudebně pedagogické a didaktické znalosti spolu se získanými dovednostmi aplikovat ve školské praxi.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf