DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele/učitelky všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy. Výuka je zaměřena zejména na oborovou didaktiku, pedagogiku a psychologii. Vedle toho si studenti a studentky prohloubí svou komunikační a interkulturní kompetenci a rozšíří své znalosti z oblasti lingvistiky a literární vědy. Na katedře germanistiky FF UJEP působí Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV, které pravidelně nabízí atraktivní workshopy a semináře zaměřené na nejnovější trendy a metody výuky německého jazyka, které vedou zkušení domácí i zahraniční odborníci.
Absolventi/absolventky se uplatní jako učitelé/učitelky na gymnáziích, na středních odborných školách, popřípadě na nižším stupni víceletých gymnázií a na druhém stupni základních škol. Díky dvouoborovému charakteru studia ve studijním plánu maior/minor a propojení předkládaného SP s jinými filologickými, společenskovědními, přírodovědnými či uměnovědnými studijními programy realizovanými na FF, PF nebo PřF UJEP se zvyšuje uplatnitelnost absolventů/absolventek na trhu práce.Doplňující informace MINOR programu

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Cílem navazujícího magisterského studijního programu je především připravit plně kvalifikovaného učitele českého jazyka a literatury působícího zejména na 2. stupni základních a středních školách, příp. na nižším stupni gymnázií: (1.) který se bude se zaujetím a tvůrčím způsobem věnovat v prvé řadě výchově a vzdělávání žáků od 6. roč. ZŠ až po ukončení středoškolského vzdělání, (2.) který je vybaven potřebnými odbornými a didaktickými kompetencemi pro výuku češtiny žáků s poruchami učení, žáků mimořádně talentovaných nebo žáků s jiným jazykem mateřským, kteří studují na základních a středních školách v ČR, nebo žáků, kteří studují češtinu jako druhý jazyk na základních nebo středních školách v zahraničí a (3.) který si uvědomuje nezbytnosti celoživotního sebevzdělávání.

Aby bylo možné dosáhnout uvedených cílů, v předložených variantách studijních plánů jsou obsaženy disciplíny orientované jednak lingvisticky, jednak literárněvědně. Tyto disciplíny jsou oporou bohemistického studia, které je v jednooborové variantě rozšířeno o blok slavistických disciplín a o kurzy slovanských jazyků umožňujících bohemistům pracovat s texty v jiném slovanském jazyce. Dalším z cílů tohoto studijního programu je, aby obsah a rozsah lingvistické, literární složky a za přispění vědomostí z oblasti psychologie a pedagogiky umožnil absolventovi uplatnit se i mimo institucionální vzdělávání a v profesích neučitelských.
Absolvent:
- osvojil si ve stanoveném rozsahu předmětovou specializací (aprobací), tj. dané lingvistické, literárněteoretické, literárněhistorické vědomosti a dovednosti, jakož i potřebné didaktické instrumentarium pro výuku jazyka a komunikační a literární výchovu na 2. st. ZŠ a SŠ;
- v prostředích různých základních a středních škol získal určité pedagogické zkušenosti;
- je vybaven schopnostmi aplikovat vědomosti a dovednosti získané studiem pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mu umožnily kvalifikovaně vést a řídit výchovně-vzdělávací proces na sekundárním stupni vzdělávání. Jedná se o komplex vědomostí a intelektuálních i praktických dovedností z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky;
- získal kompetence k řešení úkolů a problémů, nejen pedagogických, dále kompetence komunikativní, organizační a pro spolupráci, které jsou nezbytné k výkonu povolání učitele českého jazyka a literatury na školách všech stupňů a typů.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf