DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele/učitelky všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy. Výuka je zaměřena zejména na oborovou didaktiku, pedagogiku a psychologii. Vedle toho si studenti a studentky prohloubí svou komunikační a interkulturní kompetenci a rozšíří své znalosti z oblasti lingvistiky a literární vědy. Na katedře germanistiky FF UJEP působí Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV, které pravidelně nabízí atraktivní workshopy a semináře zaměřené na nejnovější trendy a metody výuky německého jazyka, které vedou zkušení domácí i zahraniční odborníci.
Absolventi/absolventky se uplatní jako učitelé/učitelky na gymnáziích, na středních odborných školách, popřípadě na nižším stupni víceletých gymnázií a na druhém stupni základních škol. Díky dvouoborovému charakteru studia ve studijním plánu maior/minor a propojení předkládaného SP s jinými filologickými, společenskovědními, přírodovědnými či uměnovědnými studijními programy realizovanými na FF, PF nebo PřF UJEP se zvyšuje uplatnitelnost absolventů/absolventek na trhu práce.Doplňující informace MINOR programu

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Studijní program si klade za cíl připravit profesně zdatného, kvalifikovaného a specializovaného učitele anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol, střední školu a nižší stupeň gymnázií. Absolvent studijního programu bude po jazykové i odborné (tj. oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické) stránce připraven také pro práci na dalších typech škol či v jazykových kurzech, kde se vyučuje anglický jazyk (jazykové školy soukromé i státní, soukromé jazykové kursy apod.).
Absolvent získá řádnou učitelskou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na druhém stupni základních škol, na středních školách a nižším stupni gymnázií, včetně kvalifikace pro výuku na jiných typech škol a v jazykových kurzech.

Cíle v oblasti pedagogiky a psychologie jsou charakterizovány schopností aplikovat vědomosti a dovednosti získané při studiu pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mu umožnily kvalifikovaně vést a řídit výchovně vzdělávací proces. Jedná se o komplex vědomostí a intelektuálních i praktických dovedností z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky.

Cíle v oblasti oborových předmětů:
- udržení a upevnění profesionální znalosti anglického jazyka na úrovni „proficiency“ (dle referenčního rámce EU jde o úroveň zkušeného mluvčího C1 a C2);
- osvojení učitelských kompetencí v oblasti výuky anglického jazyka;
- osvojení řídících dovedností ve třídě při výuce AJ;
- rozvoj schopnosti zabývat se akčním výzkumem a zamýšlet se nad svými zkušenostmi;
- schopnost identifikovat styly vyučování cizího jazyka;
- rozvoj znalostí týkajících se základních sociokulturních informací a schopností učit je
- rozvoj interkulturních postojů a dovedností;
- rozšíření znalostí v oblasti literatury a schopnosti rozvíjet estetické vnímání žáků
- velmi dobré porozumění procesům testování, hodnocení a evaluaci; rozvoj schopnosti dále pracovat s těmito prostředky při výuce anglického jazyka;
- rozvoj schopnosti rozvíjet různé myšlenkové operace a kritické myšlení;
- rozvoj schopnosti vypořádat se s individuálním přístupem k rozdílným typům žáků s rozdílnými schopnostmi a rozdílném věku.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf