DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Německý jazyk a literatura pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studijního programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání je poskytnout jeho absolventům/absolventkám odborné znalosti a obecné dovednosti, které jim v případě odchodu do praxe zajistí konkurenceschopnost na českém i evropském pracovním trhu, zejména pak v česko-německém a česko-rakouském příhraničním prostoru. Studující získají obecné vzdělání z vystudovaného programu a zároveň praktické zkušenosti související se znalostí německojazyčné kultury.
Díky dvouoborovému charakteru studia ve studijním plánu maior/minor a propojení předkládaného SP s jinými filologickými, společenskovědními, přírodovědnými či uměnovědnými studijními programy realizovanými na FF, PF nebo PřF UJEP se zvyšuje uplatnitelnost absolventů/absolventek na trhu práce na straně jedné i jejich šance na přijetí ke studiu na magisterském stupni v ČR i v zahraničí na straně druhé.
Absolventi/absolventky naleznou uplatnění v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se mohou uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.
U většiny absolventů/absolventek tohoto oboru se předpokládá, že budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.Doplňující informace MINOR programu

Matematika pro vzdělávání
Obor je nabízen primárně uchazečům, kteří po absolvování bakalářského stupně plánují pokračovat v navazujícím magisterském učitelském studiu matematiky. Studium Matematiky pro vzdělávání je koncipováno jako sdružené (dvouoborové) a je realizováno výhradně v kombinaci s dalším oborem nabízeným ve sdruženém studiu.
V rámci studia se budete věnovat především těmto skupinám předmětů:
- základní matematické disciplíny (algebra, geometrie, matematická analýza, pravděpodobnost a statistika, diskrétní matematika),
- úvodní didaktické předměty (aplikovaná matematika pro učitele, metody řešení matematických úloh, seminář pedagogické praxe),
- informační a komunikační technologie, úvod do matematického softwaru
- úvody do pedagogických a psychologických předmětů,
- anglický jazyk.
Do svého studijního plánu si však budete moci zařadit i zajímavé volitelné předměty, jako je např. Teorie her, Časové řady nebo Matematika a origami.
U většiny absolventů se očekává pokračování v navazujícím magisterském studiu Učitelství matematiky pro střední školy, který umožňuje vyučovat matematiku i na základních školách. Pokud absolvent nepokračuje v navazujícím magisterském studiu učitelství, může se přímo uplatnit např. jako asistent učitele nebo jako vedoucí zájmových kroužků ve volnočasových zařízeních a institucích. Dále se může uplatnit v orgánech veřejné správy (např. v odborech školství krajských úřadů, České školní inspekci či organizaci CERMAT). Bude-li chtít absolvent programu zamířit úplně mimo školství, může být po zapracování úspěšný díky svému matematickému myšlení například na pozici datového analytika.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf