DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Německý jazyk a literatura pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studijního programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání je poskytnout jeho absolventům/absolventkám odborné znalosti a obecné dovednosti, které jim v případě odchodu do praxe zajistí konkurenceschopnost na českém i evropském pracovním trhu, zejména pak v česko-německém a česko-rakouském příhraničním prostoru. Studující získají obecné vzdělání z vystudovaného programu a zároveň praktické zkušenosti související se znalostí německojazyčné kultury.
Díky dvouoborovému charakteru studia ve studijním plánu maior/minor a propojení předkládaného SP s jinými filologickými, společenskovědními, přírodovědnými či uměnovědnými studijními programy realizovanými na FF, PF nebo PřF UJEP se zvyšuje uplatnitelnost absolventů/absolventek na trhu práce na straně jedné i jejich šance na přijetí ke studiu na magisterském stupni v ČR i v zahraničí na straně druhé.
Absolventi/absolventky naleznou uplatnění v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se mohou uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.
U většiny absolventů/absolventek tohoto oboru se předpokládá, že budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.Doplňující informace MINOR programu

Biologie pro vzdělávání
Sdružené bakalářské studium je určeno osobám, které dosáhly úplného středoškolského vzdělání a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci vysokoškolským studiem biologie v kombinaci s druhým oborem dle vlastního výběru a dosáhnout tak vysokoškolského vzdělání na úrovni bakaláře. Studijní plán je koncipován tak, aby posluchači absolvováním povinných předmětů získali solidní znalosti a dovednosti v základních biologických vědách, které by dále podle svého zaměření (resp. tématu bakalářské práce) specificky rozvinuli v povinně volitelných oborových předmětech, případně v dalších výběrových kurzech. Součástí studijního plánu jsou rovněž předměty společného základu a volitelný modul pedagogicko-psychologických předmětů.
Realizace studia studijního oboru Biologie (dvouoborové studium) je motivována patrnou společenskou potřebou vysokoškolsky kvalifikovaných a biologicky erudovaných pracovníků, kteří budou dostatečně odborně připravení pro navazující magisterské studium zejména učitelských oborů.
Absolvent získá obecné biologické vzdělání a zkušenosti z terénní a laboratorní práce. Je schopen zapojit se v oblasti biologie do týmové práce v akademické i komerční sféře. Především jde o univerzity, přírodovědecká oddělení muzeí, státní instituce zabývající se ochranou přírody a životního prostředí (referáty ochrany přírody, inspektorát životního prostředí, správy CHKO a národních parků, střediska Agentury ochrany přírody a krajiny apod.), výchovně-vzdělávací mimoškolní zařízení (např. domy dětí a mládeže), botanické a zoologické zahrady a resortní ústavy zemědělského a lesnického výzkumu. Jednou z cest pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu oborů vyžadujících široký odborný základ z biologie, včetně možného studia učitelství biologie pro střední školy nebo pro 2. stupeň základních škol.
Kromě možného navazujícího studia učitelství biologie pro střední školy nebo pro 2. stupeň základních škol mohou absolventi studia rovněž působit v laboratořích některých vědecko-výzkumných, zdravotnických, forenzních a dalších pracovišť, v přírodovědných odděleních muzeí, v botanických a zoologických zahradách, v orgánech státní správy působících na úseku životního prostředí a ochrany přírody, v nevládních ekologicky orientovaných organizacích, v organizacích zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže aj. Dosavadní akreditované Bc. studium dvouoborové biologie rovněž prokazatelně dlouhodobě přispívá ke zlepšení vzdělanostní, kvalifikační a sociálně-profesní struktury obyvatel severočeského regionu, ve kterém se každá z uvedených struktur při různých statistických šetřeních již dlouhodobě jeví v rámci ČR jako velmi problematická.
Možné pracovní pozice:
Samostatně pracující laborant v laboratořích zdravotnických, vědecko-výzkumných a jiných zařízení.
Odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací.
Odborný pracovník orgánů státní správy (referáty ochrany přírody, inspektorát životního prostředí, správy CHKO a národních parků, střediska Agentury ochrany přírody a krajiny apod.).
Odborný pracovník výchovně-vzdělávacích mimoškolních zařízení (např. domy dětí a mládeže).


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf