DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Německý jazyk a literatura pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studijního programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání je poskytnout jeho absolventům/absolventkám odborné znalosti a obecné dovednosti, které jim v případě odchodu do praxe zajistí konkurenceschopnost na českém i evropském pracovním trhu, zejména pak v česko-německém a česko-rakouském příhraničním prostoru. Studující získají obecné vzdělání z vystudovaného programu a zároveň praktické zkušenosti související se znalostí německojazyčné kultury.
Díky dvouoborovému charakteru studia ve studijním plánu maior/minor a propojení předkládaného SP s jinými filologickými, společenskovědními, přírodovědnými či uměnovědnými studijními programy realizovanými na FF, PF nebo PřF UJEP se zvyšuje uplatnitelnost absolventů/absolventek na trhu práce na straně jedné i jejich šance na přijetí ke studiu na magisterském stupni v ČR i v zahraničí na straně druhé.
Absolventi/absolventky naleznou uplatnění v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se mohou uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.
U většiny absolventů/absolventek tohoto oboru se předpokládá, že budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.Doplňující informace MINOR programu

Tělesná výchova pro vzdělávání
Cílem studia programu Tělesná výchova pro vzdělávání je získat vzdělání a profesně orientovanou vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro pokračování v navazujícím magisterském studiu programů vyžadujících široký odborný základ z oblasti disciplín kinantropologie vhodných pro získání profesních kompetencí učitele tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol nebo učitelství tělesné výchovy pro střední školy. Studium je koncipováno jako sdružené a je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem pro sdružené studium. Program tedy tvoří vedle pedagogicko – psychologicko a obecně didaktického modulu vyrovnanou část druhé aprobační kombinace. Ve variantě maior je úloha programu akcentována realizací kvalifikační práce. Studium by mělo zprostředkovat získání poznatků a osvojení dovedností, které umožní samostatně odborně a bezpečně řídit provozování pohybových aktivit u dětí a mládeže ve výchovně vzdělávacích institucích. Upřednostňovány jsou zejména znalosti orientované do oblasti využití příslušných kompetencí a aplikace spektra znalostí u dětí a mládeže, z tvorby projektů tělovýchovné a sportovní činnosti, vedení jedince a skupiny při pohybových aktivitách v prostředí školní tělesné výchovy a zájmových volnočasových aktivit.
V profilu absolventa jsou akcentovány následující schopnosti a dovednosti:

Absolvent má obecné vzdělání v oblasti tělesné výchovy a sportu a řízení provozu pohybových aktivit. Primární cestou pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu programů vyžadujících široký odborný základ z oblasti disciplín kinantropologie vhodných pro získání profesních kompetencí učitele tělesné výchovy pro střední školy. Vedle toho se předpokládá, že bude disponovat kompetencemi pro řešení teoreticky pojatých problémů, které vycházejí z pracovních úkolů působiště absolventa. V oblasti pedagogiky a psychologie si absolvent tohoto programu osvojí základní pedagogické kategorie a obecné zákonitosti výchovných procesů, včetně základní psychologické terminologie.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf