DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Německý jazyk a literatura pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studijního programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání je poskytnout jeho absolventům/absolventkám odborné znalosti a obecné dovednosti, které jim v případě odchodu do praxe zajistí konkurenceschopnost na českém i evropském pracovním trhu, zejména pak v česko-německém a česko-rakouském příhraničním prostoru. Studující získají obecné vzdělání z vystudovaného programu a zároveň praktické zkušenosti související se znalostí německojazyčné kultury.
Díky dvouoborovému charakteru studia ve studijním plánu maior/minor a propojení předkládaného SP s jinými filologickými, společenskovědními, přírodovědnými či uměnovědnými studijními programy realizovanými na FF, PF nebo PřF UJEP se zvyšuje uplatnitelnost absolventů/absolventek na trhu práce na straně jedné i jejich šance na přijetí ke studiu na magisterském stupni v ČR i v zahraničí na straně druhé.
Absolventi/absolventky naleznou uplatnění v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se mohou uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.
U většiny absolventů/absolventek tohoto oboru se předpokládá, že budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.Doplňující informace MINOR programu

Výtvarná výchova pro vzdělávání
Cílem studia je poskytnout studentům kvalitní vzdělání v oblasti umělecké tvorby, dobrou orientaci v problematice umění a vizuální kultury a zároveň základní vědomosti v oboru výtvarná výchova a zkušenosti se světem výtvarné pedagogiky. Student se přirozeně kontaktuje s aktuálními proměnami výtvarného umění skrze autentickou zkušenost vlastní tvorby a skrze její ověření účastí na výstavách a výtvarných akcích, což je předpokladem pro jeho dovednost předat umělecké hodnoty širší veřejnosti.

V obecném měřítku koncepce studijního programu reaguje na skutečnost, že prostor vizuální kultury je schopen poskytnout současné společnosti aktivity, které mají charakter tvůrčí, výchovný, vzdělávací, poradenský i relaxační, čímž je vhodný k uplatnění a využití různých, přitom velmi potřebných (re)socializačních a transformačních aktivit. Obsahem studia je nabytí specifických znalostí a dovedností v oblasti výtvarné výchovy a v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. Důraz je kladen na dovednosti zprostředkovat výtvarné umění různým skupinám obyvatel a na obecnou schopnost uplatit nabyté vědomosti a dovednosti v práci s lidmi.

Prakticky orientovaná umělecká oblast studia provádí studenta jednotlivými disciplínami jak v klasických, tak v digitálních médiích. Na základě této zkušenosti potom student může rozpracovat v posledním ročníku studia vlastní tvůrčí projekt, který vyústí v kvalitní umělecky orientovanou bakalářskou práci s výtvarně pedagogickým přesahem. V teoretické části studia zaměřené na uměleckou oblast jsou studentům předávány vědomosti a dovednosti v oblasti dějin umění, estetiky a kurátorství. Předmět interpretace uměleckého díla je spojujícím prvkem mezi uměleckými a výtvarně-pedagogickými předměty.
Výtvarně pedagogická oblast pak seznamuje studenty ve své teoretické části se základy teorií ve výtvarné výchově, s metodologií pedagogiky umění a jednotlivými modely zprostředkování tvorby. Navazující aplikační modely umožňují studentům vyzkoušet a realizovat vlastní výtvarně pedagogické projekty v praxi na úrovni druhého a třetího stupně a mimoškolního vzdělávání.
- Absolvent disponuje vědomostmi, znalostmi a dovednostmi v oboru výtvarné umění, vědomostmi v oboru výtvarná výchova a zároveň je vybaven kompetencemi ke zprostředkování umělecké tvorby formou realizace výtvarného projektu s veřejností nebo metodami galerijní pedagogiky.
- Absolvent disponuje znalostmi z oblasti dějin umění s důrazem na porozumění kontextům výtvarného umění a vizuální kultury, rozumí problematice interpretace uměleckého díla a estetické výchovy. Má přehled o problematice kurátorství a galerijního provozu. Zná techniky jednotlivých výtvarných médií. Disponuje znalostmi metod pedagogiky umění, včetně galerijní pedagogiky.
- Absolvent disponuje dovednostmi v oblasti digitálních médií, účelně využívá digitální technologie a interaktivní média, ovládá základy softwaru pro grafický design a editaci videa. Umí vytvořit výtvarný projekt pro druhé, dokáže je motivovat k tvůrčí činnosti, vysvětlit a interpretovat umělecký počin, komunikovat o díle a zážitcích z tvorby. Je vybaven odpovídajícími dovednostmi v kresbě, malbě a prostorové tvorbě. Umí se vyjadřovat v různých médiích, včetně výtvarné akce a performance. Dokáže propojit různé techniky, metody a přístupy v intermediálním projektu a dokáže realizovat a obhájit vlastní individuální umělecký projekt. Dokáže zprostředkovat zážitek z uměleckého díla metodami galerijní pedagogiky. Používá reflexi a kritické myšlení. Komunikuje v cizím jazyce.
- Absolvent má následující kompetence: vyjadřovat se v klasických i digitálních médiích, zrealizovat a obhájit vlastní umělecký projekt. Plánovat, organizovat a provádět výtvarně pedagogické projekty pro druhé, reflektovat, diskutovat a uvádět jejich výsledky do kontextů se světem výtvarného umění a vizuální kultury. Je schopen se na základě studiem získaných zkušeností, dovedností a vědomostí kompetentně rozhodnout pro volbu navazujícího magisterského studia především na pedagogických fakultách, případně na uměleckých vysokých školách. Absolvent je platným členem týmu, uvědomuje si vlastní odpovědnost a spoluodpovědnost při práci, umí tvořivě řešit problémy, samostatně přebírat odpovědnost za vlastní výstupy. V oblasti pedagogiky a psychologie si absolvent tohoto programu osvojí základní pedagogické kategorie a obecné zákonitosti výchovných procesů, včetně základní psychologické terminologie.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf