DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Německý jazyk a literatura pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studijního programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání je poskytnout jeho absolventům/absolventkám odborné znalosti a obecné dovednosti, které jim v případě odchodu do praxe zajistí konkurenceschopnost na českém i evropském pracovním trhu, zejména pak v česko-německém a česko-rakouském příhraničním prostoru. Studující získají obecné vzdělání z vystudovaného programu a zároveň praktické zkušenosti související se znalostí německojazyčné kultury.
Díky dvouoborovému charakteru studia ve studijním plánu maior/minor a propojení předkládaného SP s jinými filologickými, společenskovědními, přírodovědnými či uměnovědnými studijními programy realizovanými na FF, PF nebo PřF UJEP se zvyšuje uplatnitelnost absolventů/absolventek na trhu práce na straně jedné i jejich šance na přijetí ke studiu na magisterském stupni v ČR i v zahraničí na straně druhé.
Absolventi/absolventky naleznou uplatnění v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se mohou uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.
U většiny absolventů/absolventek tohoto oboru se předpokládá, že budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.Doplňující informace MINOR programu

Český jazyk a literatura pro vzdělávání
Cílem studijního programu Český jazyk a literatura pro vzdělávání je připravit studenta v oblasti lingvistické i literárněvědné bohemistiky pro další studium bohemistiky zaměřené především na pedagogickou činnost, stejně jako na činnost nepedagogickou (např. na neučitelsky zaměřené další studium českého jazyka a literatury). Další cíl vzdělávání spočívá ve snaze připravit studenta tak, aby mu rozsah lingvistické a literárněvědné složky všech variant studijních plánů tohoto programu umožnil uplatnit znalosti a dovednosti v pracovních činnostech a pozicích nevyžadujících magisterský stupeň vzdělání, tj. aby mu umožnil flexibilně se uplatnit na trhu práce.
V profilu absolventa jsou akcentovány následující schopnosti a dovednosti:
- používat český jazyk v jeho mluvené i psané formě a dokáže výstižně a srozumitelně informovat o jazykových a literárních jevech;
- ovládat základní poznatky z disciplín orientovaných lingvisticky (fonetika a fonologie, morfologie, lexikologie, syntax, stylistika apod.), literárněvědně (starší česká literatura, česká literatura 19. stol., česká literatura 20. stol., současná literatura, teorie literatury, literární kritika) i didakticky (oborová didaktika českého jazyka a literární výchovy, teorie a výzkum dětského čtenářství);
- má nezbytný znalostní předpoklad (lingvistické, literárněvědné a pedagogicko-psychologické znalosti a dovednosti) pro učitelské povolání, na které se připravuje v navazujícím magisterském studiu.

V oblasti pedagogiky a psychologie absolvent tohoto programu dosáhne:
- osvojení základních pedagogických kategorií a obecných zákonitostí výchovných procesů;
- osvojení základní psychologické terminologie.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf