DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Německý jazyk a literatura pro vzdělávání

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

bakalářské

14. 8. 2021

2

3

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Cílem studijního programu Německý jazyk a literatura pro vzdělávání je poskytnout jeho absolventům/absolventkám odborné znalosti a obecné dovednosti, které jim v případě odchodu do praxe zajistí konkurenceschopnost na českém i evropském pracovním trhu, zejména pak v česko-německém a česko-rakouském příhraničním prostoru. Studující získají obecné vzdělání z vystudovaného programu a zároveň praktické zkušenosti související se znalostí německojazyčné kultury.
Díky dvouoborovému charakteru studia ve studijním plánu maior/minor a propojení předkládaného SP s jinými filologickými, společenskovědními, přírodovědnými či uměnovědnými studijními programy realizovanými na FF, PF nebo PřF UJEP se zvyšuje uplatnitelnost absolventů/absolventek na trhu práce na straně jedné i jejich šance na přijetí ke studiu na magisterském stupni v ČR i v zahraničí na straně druhé.
Absolventi/absolventky naleznou uplatnění v široké škále organizací a firem s česko-německou nebo česko-rakouskou agendou, které potřebují komunikovat s českými a německými partnery, klienty nebo zaměstnanci. Vedle soukromého sektoru (na obou stranách hranice) se mohou uplatnit i ve státním sektoru a v neziskových organizacích, působících v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo médií.
U většiny absolventů/absolventek tohoto oboru se předpokládá, že budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.Doplňující informace MINOR programu

Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání
Studijní program Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání je určen uchazečům se zájmem o studium filologických věd s profilací do oblasti pedagogicko-psychologické. Absolvent získává vzdělání v oblasti jazykové, kulturní a literární, doplněné o základy oborové didaktiky. Bakalářské studium je cílenou přípravou pro vstup do navazujícího magisterského studia učitelského programu.
Absolvent má rozsáhlé vědomosti a dovednosti v odborných základech aprobačního předmětu a dobře se orientuje v základních otázkách pedagogiky a psychologie.

V profilu absolventa jsou akcentovány následující schopnosti a dovednosti:
- znalost anglického jazyka na úrovni zkušeného uživatele C1 až C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
- informovanost o sociokulturním prostředí anglicky mluvících zemí a schopnost tyto informace předávat;
- vytvoření interkulturních kompetencí; orientace v literatuře;
- znalost lingvistických disciplín (fonetika a fonologie, morfosyntax, lexikologie a sémantika);
- základní orientace v oborové didaktice

V oblasti pedagogiky a psychologie absolvent tohoto programu dosáhne:
- osvojení základních pedagogických kategorií a obecných zákonitostí výchovných procesů;
- osvojení základní psychologické terminologie;
- orientaci v oblasti osvojování cizího jazyka a učení a vnímání anglického jazyka jako vyučovacího předmětu.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf