DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství historie pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Studijní program je určen především pro absolventy bakalářského studijního programu Historie pro vzdělávání. V rámci studijního plánu programu prohloubí studenti své faktografické a metodologické základy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na oborové didaktiky a získání poznatků o mezioborových vztazích historie. Oborové didaktiky jsou propojeny s pedagogickými, psychologickými a dalšími disciplínami společného základu a pedagogickou praxí. Kromě nadstavby oborového vzdělání poskytuje studium poznatky a praktické dovednosti v oborových didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů pedagogického a psychologického zaměření profiluje studenta pro povolání středoškolského učitele.
Absolvent je plně kvalifikován pro přímou pedagogickou činnost na všech typech středních škol. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Podle zákona o pedagogických pracovnících je absolventovi spolu s profesní kvalifikací středoškolského učitele přiznána též kvalifikace učitele pro 2. stupeň základní školy nebo pro nižší stupeň víceletých gymnáziích.
Typické pozice:
- učitel na základní a střední škole
- muzejní pedagog
- odborný pracovník ve vědecky orientované instituci
- pracovník v oblasti popularizace minulostiDoplňující informace MINOR programu

Učitelství matematiky pro střední školy
Cílem studia je získat ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední a základní školy. Učitelství matematiky pro střední školy probíhá ve sdruženém (dvouoborovém) studiu s druhým studijním programem a navazuje na příslušné bakalářské studium Matematika pro vzdělávání.
Absolvent Učitelství matematiky pro SŠ najde uplatnění jako učitel všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika (a druhého vzdělávacího předmětu) na střední nebo základní škole. Dále se může uplatnit v orgánech veřejné správy zaměřených na vzdělávání a školství, např. v odborech školství krajských nebo městských úřadů, České školní inspekci nebo organizaci CERMAT.
Absolvent Učitelství matematiky pro SŠ bude připraven na dráhu učitele matematiky nejen po stránce matematické. Vzdělání se mu dostane i v didaktice matematiky, bude tedy vybaven znalostmi pro to, aby dovedl své žáky a studenty matematiku naučit a ty nadané z nich pro matematiku nadchnout. Přímo během studia se seznámí i s moderními přístupy a technikami umožňujícími učiteli matematiky efektivně znalosti v myslích svých žáků a studentů vybudovat. Tak je může naučit řešit nejen úlohy školské matematiky, ale i problémy, se kterými se pak mohou setkávat v běžném životě. Pozornost je věnována i využití IT technologií ve výuce, a to jak při prezenční, tak distanční formě výuky.
Navazující studium je spjato i s praxí na základních a středních školách, a student si tak může už v průběhu prvního roku studia zkusit vést třídu a své žáky něčemu naučit. Naše fakulta úzce spolupracuje s vynikajícími učiteli matematiky na středních a základních školách, kteří se přímo na vzdělávání budoucích učitelů podílejí.
Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat
Učitel všeobecně vzdělávacího předmětu matematika na střední škole
Učitel všeobecně vzdělávacího předmětu matematika na základní škole


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf