DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství historie pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Studijní program je určen především pro absolventy bakalářského studijního programu Historie pro vzdělávání. V rámci studijního plánu programu prohloubí studenti své faktografické a metodologické základy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na oborové didaktiky a získání poznatků o mezioborových vztazích historie. Oborové didaktiky jsou propojeny s pedagogickými, psychologickými a dalšími disciplínami společného základu a pedagogickou praxí. Kromě nadstavby oborového vzdělání poskytuje studium poznatky a praktické dovednosti v oborových didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů pedagogického a psychologického zaměření profiluje studenta pro povolání středoškolského učitele.
Absolvent je plně kvalifikován pro přímou pedagogickou činnost na všech typech středních škol. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Podle zákona o pedagogických pracovnících je absolventovi spolu s profesní kvalifikací středoškolského učitele přiznána též kvalifikace učitele pro 2. stupeň základní školy nebo pro nižší stupeň víceletých gymnáziích.
Typické pozice:
- učitel na základní a střední škole
- muzejní pedagog
- odborný pracovník ve vědecky orientované instituci
- pracovník v oblasti popularizace minulostiDoplňující informace MINOR programu

Učitelství geografie pro střední školy
Navazující magisterský program Učitelství geografie pro střední školy je primárně nabízen absolventům bakalářského studia geografie s víceoborovým zaměřením. Cílem studia je připravit učitele geografie pro střední školy, který bude mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v geografii a v druhém studovaném oboru.
Studium je koncipováno jako dvouoborové a je realizováno výhradně v kombinaci s jiným oborem pro dvouoborové studium. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou oborech. Těžiště obsahu tkví ve studiu oboru geografie a oborové didaktiky geografie v kombinaci s přidruženým studijním programem druhého oboru a v jejich propojení s pedagogickými, psychologickými disciplínami a pedagogickou praxí.
Studium rozvíjí dovednosti nalézt a posoudit geografické informační zdroje různých typů, třídit je, analyzovat, interpretovat získané prostorové informace, využívat moderních geoinformatických prostředků a jejich prostřednictvím prezentovat a argumentovat výsledky své práce. Důraz je kladen na reflektování provázanosti přírodního a socioekonomického (humánního či společenského) subsystému krajinné sféry a vertikální provázanost jednotlivých měřítkových úrovní od lokální přes regionální až po globální. Student si osvojí dovednost předat oborové poznatky prostřednictvím geografického vzdělávání formami a způsoby, které jsou v souladu s moderními pedagogickými, didaktickými a psychologickými zásadami. Díky tematické struktuře studijního plánu a aktivní spolupráci s dalšími obory na vysoké škole si student uvědomuje provázanost jevů a procesů v okolním světě, dokáže aplikovat poznatky o společensko-ekonomických a přírodních jevech, procesech a především jejich interakcích v prostoru v různých oborech a komunikovat tyto poznatky s učícími se jedinci v edukačním procesu.
Studium je koncipováno jako pregraduální část celoživotního vzdělávání. Předpokládá se, že znalosti a dovednosti, které student v navazujícím magisterském programu získá, si v rámci celoživotního vzdělávání bude soustavně upevňovat a doplňovat podle aktuálních trendů jak v geografii a přidruženém oboru, tak v pedagogických a psychologických vědních disciplínách.
(a) ve sféře veřejného či soukromého školství nebo v mimoškolním vzdělávání se vztahem k oboru
(b) ve sféře veřejné správy, hospodářské a územní praxe, která se dotýká vzdělávání a předávání poznatků v oboru
(c) v terciérní soukromé sféře, která se dotýká vzdělávání a předávání poznatků v oboru
(d) v kvartérní sféře (vysoké školství, věda a výzkum).

Uplatnění na trhu práce je díky šíři záběru značně flexibilní. V podmínkách Ústeckého kraje je třeba rozvíjet zejména terciérní a kvartérní sektor, který je silně poddimenzován. Společným jmenovatelem uplatnění absolventa je zaměření na integraci poznatků o společenských a přírodních procesech v prostoru ve vazbě na udržitelný rozvoj území a dovednost předávat toto poznání dále ať už formou přímé práce se vzdělávajícími se osobami, tak při tvorbě koncepčních, realizačních a evaluačních materiálů geografického vzdělávání.
Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat
Příklady typických pozic vycházejí z profilu absolventa a jsou ověřeny skutečným uplatněním absolventů Učitelství geografie od roku 2010.
- Učitel zeměpisu v základním školství.
- Učitel geografie ve středním školství.
- Pedagogický pracovník ve školství a v organizacích věnujících se mimoškolnímu vzdělávání se vztahem ke geografii.
- Referent odboru školství státní správy.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf