DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství historie pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Studijní program je určen především pro absolventy bakalářského studijního programu Historie pro vzdělávání. V rámci studijního plánu programu prohloubí studenti své faktografické a metodologické základy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na oborové didaktiky a získání poznatků o mezioborových vztazích historie. Oborové didaktiky jsou propojeny s pedagogickými, psychologickými a dalšími disciplínami společného základu a pedagogickou praxí. Kromě nadstavby oborového vzdělání poskytuje studium poznatky a praktické dovednosti v oborových didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů pedagogického a psychologického zaměření profiluje studenta pro povolání středoškolského učitele.
Absolvent je plně kvalifikován pro přímou pedagogickou činnost na všech typech středních škol. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Podle zákona o pedagogických pracovnících je absolventovi spolu s profesní kvalifikací středoškolského učitele přiznána též kvalifikace učitele pro 2. stupeň základní školy nebo pro nižší stupeň víceletých gymnáziích.
Typické pozice:
- učitel na základní a střední škole
- muzejní pedagog
- odborný pracovník ve vědecky orientované instituci
- pracovník v oblasti popularizace minulostiDoplňující informace MINOR programu

Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
Cílem studia programu Učitelství tělesné výchovy pro SŠ je připravit pro školní praxi plně kvalifikovaného odborníka, který je schopen za přispění pedagogicko – psychologicko – obecně didaktické přípravy aplikovat znalosti a dovednosti z oboru jako učitel tělesné výchovy na základních a středních školách. Jako sdružené studium je realizováno výhradně v kombinaci s jiným. Program tedy tvoří vedle pedagogicko – psychologicko – obecně didaktického modulu vyrovnanou část druhé kombinace (jedná se o kombinovaný studijní program). Ve variantě maior je úloha programu akcentována realizace kvalifikační – diplomové práce. Předměty jsou uspořádány v logické návaznosti, důraz je kladen především na vědomosti a dovednosti v oblasti didaktiky tělesné výchovy. Cílem tak je získat příslušné kompetence v uplatnění odborných poznatků oboru při jejich aplikování během didaktik praktických předmětů v povinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů a následně při jejich přenosu do podmínek základních a středních škol. V rámci prohlubování odbornosti jsou zařazeny předměty, které se orientují na problematiku základů vědecké práce a odborného přístupu k problémům v tělesné výchovy a sportu. V souladu se studijním programem jsou poznatky směřovány k využití ve školním prostředí na 2. stupni základních škol, středních školách či na nižším stupni gymnázií.
Absolvent získá vzdělání v oblasti tělesné výchovy a sportu a řízení provozu pohybových aktivit u žáků 2. stupně ZŠ, žáků SŠ, příp. žáků na nižším stupni gymnázií. Primární cestou pro absolventa je hledat zaměstnání učitele tělesné výchovy na některém z typů základních a středních škol. Pro působení na školách byl připravován v rámci bakalářského studia prostřednictvím absolvování propedeutických disciplín z pedagogicko – psychologicko – obecně didaktického základu a disciplín oborových. Dalšímu rozvoji kompetencí absolventa přispívají zejména didaktiky disciplín, které jsou podle studijních plánů obsahem bakalářského studia, nebo je obsahuje studijní plán studia navazujícího. Řada předmětů nabízí rozšíření ale i prohloubení poznatků, přičemž určitý prostor je poskytnut pro specializaci a vyprofilování se studentu díky povinně volitelným. Profil absolventa plně odpovídá vymezení danému podle Rámce kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky.

Absolvent studia tak dokáže s oporou o odborné znalosti samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit problémy v oboru ve vazbě na výchovu a vzdělávání. K jejich řešení přistupuje na základě odborných a vědeckými přístupy ověřených postupů a je schopen pracovat s oborově novými informacemi. Je připravován na samostatné rozhodování při řešení výchovně vzdělávacích problémů ve spojitosti s žáky, ale i dalšími účastníky procesů výchovy a vzdělávání. Umí organizovat tělovýchovnou práci a další činnost v oboru, přičemž postupuje v souladu s dodržováním etických pravidel. Výsledky své práce umí zdárně prezentovat a argumentuje s oporou o kombinaci svých vlastních zkušeností, znalostí a dovedností oboru, popř. ověřených, vědecky podložených fakt. Zároveň umí komunikovat v oboru cizím jazykem. Charakter studia jej přivádí k řadě sociálních vazeb a podporuje týmovou spolupráci, kterou dokáže následně využít ve své profesi.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf