DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství historie pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Studijní program je určen především pro absolventy bakalářského studijního programu Historie pro vzdělávání. V rámci studijního plánu programu prohloubí studenti své faktografické a metodologické základy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na oborové didaktiky a získání poznatků o mezioborových vztazích historie. Oborové didaktiky jsou propojeny s pedagogickými, psychologickými a dalšími disciplínami společného základu a pedagogickou praxí. Kromě nadstavby oborového vzdělání poskytuje studium poznatky a praktické dovednosti v oborových didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů pedagogického a psychologického zaměření profiluje studenta pro povolání středoškolského učitele.
Absolvent je plně kvalifikován pro přímou pedagogickou činnost na všech typech středních škol. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Podle zákona o pedagogických pracovnících je absolventovi spolu s profesní kvalifikací středoškolského učitele přiznána též kvalifikace učitele pro 2. stupeň základní školy nebo pro nižší stupeň víceletých gymnáziích.
Typické pozice:
- učitel na základní a střední škole
- muzejní pedagog
- odborný pracovník ve vědecky orientované instituci
- pracovník v oblasti popularizace minulostiDoplňující informace MINOR programu

Učitelství hudební výchovy pro střední školy
Studijní program je koncipován jako pedagogický program. Obsah studia je konzistentní jednotou studijních disciplín pedagogických, psychologických, hudebně praktických, hudebně teoretických a hudebně historických. Jimi jsou budovány oborové kompetence studenta vzhledem ke specifickému obsahu výuky středoškolské (resp. základní) hudební výchovy. Disciplíny rozvíjejí schopnost hudebně pedagogického a hudebně didaktického myšlení vzhledem k aktuálním trendům hudební didaktiky, hudební pedagogiky a hudební psychologie.
Účelem studia je výchova pedagogických pracovníků schopných tvůrčím způsobem pracovat v oblasti hudební pedagogiky na základních a středních školách. Absolvent získá odpovídající znalosti v oboru hudební pedagogiky vzhledem k potřebám hudebně výchovné praxe na 2. stupni základních škol, středních a základních uměleckých školách. Absolventi dokáží získané hudebně pedagogické a didaktické znalosti spolu se získanými dovednostmi aplikovat ve školské praxi.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf