DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství historie pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Studijní program je určen především pro absolventy bakalářského studijního programu Historie pro vzdělávání. V rámci studijního plánu programu prohloubí studenti své faktografické a metodologické základy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na oborové didaktiky a získání poznatků o mezioborových vztazích historie. Oborové didaktiky jsou propojeny s pedagogickými, psychologickými a dalšími disciplínami společného základu a pedagogickou praxí. Kromě nadstavby oborového vzdělání poskytuje studium poznatky a praktické dovednosti v oborových didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů pedagogického a psychologického zaměření profiluje studenta pro povolání středoškolského učitele.
Absolvent je plně kvalifikován pro přímou pedagogickou činnost na všech typech středních škol. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Podle zákona o pedagogických pracovnících je absolventovi spolu s profesní kvalifikací středoškolského učitele přiznána též kvalifikace učitele pro 2. stupeň základní školy nebo pro nižší stupeň víceletých gymnáziích.
Typické pozice:
- učitel na základní a střední škole
- muzejní pedagog
- odborný pracovník ve vědecky orientované instituci
- pracovník v oblasti popularizace minulostiDoplňující informace MINOR programu

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Cílem navazujícího magisterského studijního programu je především připravit plně kvalifikovaného učitele českého jazyka a literatury působícího zejména na 2. stupni základních a středních školách, příp. na nižším stupni gymnázií: (1.) který se bude se zaujetím a tvůrčím způsobem věnovat v prvé řadě výchově a vzdělávání žáků od 6. roč. ZŠ až po ukončení středoškolského vzdělání, (2.) který je vybaven potřebnými odbornými a didaktickými kompetencemi pro výuku češtiny žáků s poruchami učení, žáků mimořádně talentovaných nebo žáků s jiným jazykem mateřským, kteří studují na základních a středních školách v ČR, nebo žáků, kteří studují češtinu jako druhý jazyk na základních nebo středních školách v zahraničí a (3.) který si uvědomuje nezbytnosti celoživotního sebevzdělávání.

Aby bylo možné dosáhnout uvedených cílů, v předložených variantách studijních plánů jsou obsaženy disciplíny orientované jednak lingvisticky, jednak literárněvědně. Tyto disciplíny jsou oporou bohemistického studia, které je v jednooborové variantě rozšířeno o blok slavistických disciplín a o kurzy slovanských jazyků umožňujících bohemistům pracovat s texty v jiném slovanském jazyce. Dalším z cílů tohoto studijního programu je, aby obsah a rozsah lingvistické, literární složky a za přispění vědomostí z oblasti psychologie a pedagogiky umožnil absolventovi uplatnit se i mimo institucionální vzdělávání a v profesích neučitelských.
Absolvent:
- osvojil si ve stanoveném rozsahu předmětovou specializací (aprobací), tj. dané lingvistické, literárněteoretické, literárněhistorické vědomosti a dovednosti, jakož i potřebné didaktické instrumentarium pro výuku jazyka a komunikační a literární výchovu na 2. st. ZŠ a SŠ;
- v prostředích různých základních a středních škol získal určité pedagogické zkušenosti;
- je vybaven schopnostmi aplikovat vědomosti a dovednosti získané studiem pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mu umožnily kvalifikovaně vést a řídit výchovně-vzdělávací proces na sekundárním stupni vzdělávání. Jedná se o komplex vědomostí a intelektuálních i praktických dovedností z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky;
- získal kompetence k řešení úkolů a problémů, nejen pedagogických, dále kompetence komunikativní, organizační a pro spolupráci, které jsou nezbytné k výkonu povolání učitele českého jazyka a literatury na školách všech stupňů a typů.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf