DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Učitelství historie pro střední školy

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Studijní program je určen především pro absolventy bakalářského studijního programu Historie pro vzdělávání. V rámci studijního plánu programu prohloubí studenti své faktografické a metodologické základy získané v bakalářském stupni, a to s důrazem na oborové didaktiky a získání poznatků o mezioborových vztazích historie. Oborové didaktiky jsou propojeny s pedagogickými, psychologickými a dalšími disciplínami společného základu a pedagogickou praxí. Kromě nadstavby oborového vzdělání poskytuje studium poznatky a praktické dovednosti v oborových didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů pedagogického a psychologického zaměření profiluje studenta pro povolání středoškolského učitele.
Absolvent je plně kvalifikován pro přímou pedagogickou činnost na všech typech středních škol. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Podle zákona o pedagogických pracovnících je absolventovi spolu s profesní kvalifikací středoškolského učitele přiznána též kvalifikace učitele pro 2. stupeň základní školy nebo pro nižší stupeň víceletých gymnáziích.
Typické pozice:
- učitel na základní a střední škole
- muzejní pedagog
- odborný pracovník ve vědecky orientované instituci
- pracovník v oblasti popularizace minulostiDoplňující informace MINOR programu

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Studijní program si klade za cíl připravit profesně zdatného, kvalifikovaného a specializovaného učitele anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol, střední školu a nižší stupeň gymnázií. Absolvent studijního programu bude po jazykové i odborné (tj. oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické) stránce připraven také pro práci na dalších typech škol či v jazykových kurzech, kde se vyučuje anglický jazyk (jazykové školy soukromé i státní, soukromé jazykové kursy apod.).
Absolvent získá řádnou učitelskou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na druhém stupni základních škol, na středních školách a nižším stupni gymnázií, včetně kvalifikace pro výuku na jiných typech škol a v jazykových kurzech.

Cíle v oblasti pedagogiky a psychologie jsou charakterizovány schopností aplikovat vědomosti a dovednosti získané při studiu pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mu umožnily kvalifikovaně vést a řídit výchovně vzdělávací proces. Jedná se o komplex vědomostí a intelektuálních i praktických dovedností z oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky.

Cíle v oblasti oborových předmětů:
- udržení a upevnění profesionální znalosti anglického jazyka na úrovni „proficiency“ (dle referenčního rámce EU jde o úroveň zkušeného mluvčího C1 a C2);
- osvojení učitelských kompetencí v oblasti výuky anglického jazyka;
- osvojení řídících dovedností ve třídě při výuce AJ;
- rozvoj schopnosti zabývat se akčním výzkumem a zamýšlet se nad svými zkušenostmi;
- schopnost identifikovat styly vyučování cizího jazyka;
- rozvoj znalostí týkajících se základních sociokulturních informací a schopností učit je
- rozvoj interkulturních postojů a dovedností;
- rozšíření znalostí v oblasti literatury a schopnosti rozvíjet estetické vnímání žáků
- velmi dobré porozumění procesům testování, hodnocení a evaluaci; rozvoj schopnosti dále pracovat s těmito prostředky při výuce anglického jazyka;
- rozvoj schopnosti rozvíjet různé myšlenkové operace a kritické myšlení;
- rozvoj schopnosti vypořádat se s individuálním přístupem k rozdílným typům žáků s rozdílnými schopnostmi a rozdílném věku.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf