DETAIL – DVOUOBOR

MAJOR program

Historie

Filozofická fakulta (FF)

prezenční

navazující magisterské

14. 8. 2021

2

2

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Jde o typ programu pro ty z uchazečů, kteří se jako absolventi bakalářského studia historie nebo příbuzného vědního oboru rozhodli pokračovat ve studiu, ale současně mají na mysli především širší profesní uplatnění. Jedná se totiž vlastně o dvouoborové studium, kde historie je hlavním, tj. diplomovým oborem (maior), anebo není (minor). Studijní program je proto přizpůsoben tak, že zachovává v plném rozsahu páteřní předměty magisterského studia, současně ovšem uvolňuje časový prostor a umožňuje paralelní studium další vědní disciplíny. Tou může být například mateřský nebo cizí jazyk, či další společenskovědní obor, ale například i zeměpis.
Protože forma studia zaručuje plnohodnotné absolvování magisterského programu historie, i před jejími absolventy se otevírá možnost dalšího, tedy doktorského studia, jak na FF UJEP, tak kdekoliv jinde. Typicky se však jedná o první volbu především pro ty, kteří myslí na povolání učitele, redaktora v oblasti periodik i knižní tvorby, zpravodajů či novinářů, odborně koncipované průvodcovské a informační služby. Absolventi ovšem naleznou uplatnění i na specializovaných pozicích kulturních a vzdělávacích referátů místní a krajské samosprávy či státní správy, stejně jako v kulturních a vzdělávacích institucích, jako jsou muzea, galerie apod.Doplňující informace MINOR programu

Politologie
Studijní program se snaží zprostředkovat studujícím znalosti o všech tematických oblastech, jimiž se politická věda zabývá, tak aby absolventi programu byli schopni analyzovat a vysvětlovat v souvislostech současné společenské a veřejně-politické problémy a výzvy, před nimiž stojí moderní společnost, a to na různých úrovních vládnutí. Studium se tedy neomezuje pouze na národní úroveň vládnutí, ale rozvíjí rovněž vědomosti jak o podobě politických procesů na nižších úrovních vládnutí (lokální, regionální), tak o výzvách, jež před současnou společnost staví přesun mnoha kompetenci z národní na nadnárodní úrovně vládnutí.
Absolventi se mohou uplatnit v odborném aparátu státní a veřejné správy, v analytických útvarech politických stran (na všech úrovních vnitrostranických struktur), v evropské veřejné správě, v zahraniční a diplomatické službě, institucích EU, NATO, OSN a dalších nadnárodních politických organizacích, neziskovém sektoru, masmédiích, think-tancích, či soukromých společnostech v oblastech public relations, marketingu nebo projektového řízení, či dalších soukromých firmách orientujících se na spolupráci se zahraničním, či zahraničních firmách působících na našem území.


Studijní oddělení

Filozofická fakulta (FF)
Pasteurova 13
400 96 Ústí nad Labem
telefon: 475 286 467 / 475 286 466      e-mail: studijni.ff@ujep.cz
fakultní informace k přijímacímu řízení: http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/podminkyprijeti_2020_2021.pdf